През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 476 жилищни сгради с 8 178 жилища в тях и 1 023 667 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 32 административни сгради/офиси с 34 350 кв. м РЗП и на 1 274 други сгради с 959 613 кв. м РЗП. Това съобщи Националният статистически институт. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 27 на сто, жилищата в тях - с 30.9 на сто, а общата им застроена площ - с 25.5 на сто.

При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други сгради също се наблюдава нарастване съответно с 23.1 и 24.2 на сто, а общата им застроена площ е повече с 3.8 и 50.3 на сто.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 10.4 на сто, но броят на жилищата в тях се увеличава с 40.6 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 31 на сто. Издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради са по-малко съответно с 20 и 35.3 на сто. Същевременно РЗП на административните сгради намалява с 53.6 на сто, докато на другите сгради е с 1.2 на сто повече.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 223, София (столица) - 216, Варна - 133, и София - 125. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3 168, Пловдив - 1 319, Варна - 713, и Кърджали - 501.

През второто тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 1 128 жилищни сгради с 6 195 жилища в тях и с 812 169 кв. м обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси с 26 136 кв. м РЗП и на 724 други сгради с 545 449 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 56 на сто, жилищата в тях - с 49 на сто, а общата им застроена площ - със 70.5 на сто. Започнатите административни сгради също са повече (с 38.9 на сто), както и общата им застроена площ - с 15.5 на сто. Броят на започнатите други видове сгради нараства с 55 на сто, а тяхната РЗП - с 27.2 на сто. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 11.9 на сто, но жилищата в тях се увеличават с 61.2 на сто, както и разгънатата им застроена площ - с 54.4 на сто. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, докато тяхната РЗП нараства над два пъти. Започнатите други видове сгради намаляват с 43.3 на сто, а разгънатата им обща застроена площ - с 31.7 на сто.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в област: Пловдив - 156 жилищни и 77 други сгради; София (столица) - 188 жилищни, 7 административни и 34 други сгради; Варна - 125 жилищни, 3 административни и 39 други сгради; Бургас - 101 жилищни и 42 други сгради.