От догодина продажбата на ароматизирани нагреваеми тютюневи изделия ще бъде забранена. Това решиха депутатите с приемане на първо четене на промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, внесени от Министерския съвет.

Забраната е вкарана в резултат на евродиректива от юни 2022 г., която въвежда същите ограничения пред продажбата на нагреваемите тютюневи изделия, каквито имат конвенционалните тютюневи изделия.

С промените се предвижда забрана за предлагането и продажбата на нагреваеми тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества и съдържащи овкусители, в която и да е от съставните им части, като филтри, хартия, опаковки, капсули или други технически елементи, даващи възможност за промяна на мириса или вкуса на съответните тютюневи изделия или на интензитета на техния дим или аерозол.

Предвижда се и изискване на всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на нагреваеми тютюневи изделия в случаите, когато тези изделия попадат в категорията на тютюневите изделия за пушене, да се поставят общо предупреждение и информационно съобщение, както и комбинирани здравни предупреждения; в случаите, когато нагреваемите тютюневи изделия попадат в категорията на бездимните тютюневи изделия, за тях следва да се прилагат изискванията за етикетиране на бездимните тютюневи изделия.

Въвежда се определение за нагреваемо тютюнево изделие, прецизират се изискванията към лабораториите за измерването на равнището на емисиите от тютюневите изделия, както и на тези за етикетирането на тютюневите и свързаните с тях изделия.

Предвижда се и въвеждане на изискване Министерството на икономиката и индустрията да предприеме действия за въвеждане на забрана за пускането на пазара на тютюневи изделия, съдържащи добавки в количества, които в момента на консумацията увеличават съществено или в измерима степен токсичния ефект, свойствата, водещи до пристрастяване, или канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията свойства на изделието.

Предвижда се също въвеждане на изискване за икономическите оператори в случаите, когато считат или имат причина да считат, че предлаганите от тях електронни цигари или контейнери за многократно пълнене не са безопасни или по друг начин не съответстват на изискванията на закона, да предприемат незабавни действия за изземване на изделията от пазара.

С проектозакона се предвижда отстраняване на несъществени несъответствия в легалната дефиниция на понятието "рекламиране" и на разпоредбите, свързани с рекламата на тютюн, тютюневи и свързани с тях изделия, с цел постигане на максимална точност с разпоредбите и целите на Директива 2014/40/ЕС и Директива 2003/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта е записано, че тютюневите изделия, с изключение на нагреваемите тютюневи изделия, електронните цигари и/или контейнерите за многократно пълнене, и изделията за пушене, различни от тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на този закон и са произведени или пуснати на пазара до влизането в сила на този закон, могат да продължат да се предлагат и продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 1 януари 2024 г. Нагреваемите тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на този закон и са произведени или пуснати на пазара до 23 октомври 2023 г., могат да продължат да се предлагат и продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 1 януари 2024 г., пише още в законопроекта.

Депутатите съкратиха срока за предложения между първо и второ четене на три дни.