През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1520 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2021 г. с 0.3%. На годишна основа обаче средната заплата се е увеличила с почти 11%.

По месеци - средната брутна месечна работна заплата за юли 2021 г. е 1533 лв., за август - 1485 лв., и за септември - 1543 лева.

Графика: НСИ

Най-голямо намаление на средната заплата за отчетното тримесечие е регистрирано в дейностите "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 5.4%, следват "Добивна промишленост" - с 4.9%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 4.3%.

Най-голямо увеличение на заплатите е регистрирано в дейностите "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.8%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 6.9%.

Източник: НСИ

Годишни промени

През третото тримесечие на тази година средната месечна работна заплата нараства с 10.7% спрямо третото тримесечие на 2020 г. Най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Селско, горско и рибно стопанство" - със 17.4%, "Култура, спорт и развлечения" - с 16.5%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 16.2%.

  • Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2021 г. са:
  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3687 лева;
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 2267 лева;
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2225 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 940 лева;
  • "Други дейности" - 1013 лева;
  • "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1150 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 12.4%, а в частния - с 10.2%.

Графика: НСИ

НСИ отбелязва, че данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия.