Общото количество на образуваните производствени отпадъци в България е 177 995 хил. тона за периода 2008-2018 г., показва анализа на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г., който беше подложен за обществено обсъждане до 15 март. През 2018 г. за 10 години количеството на образуваните производствени отпадъци нараства с 35% въпреки колебанията в някои от годините.

Управление на отпадъците и справедлив енергиен преход

Подреждането на образуваните производствени отпадъци по икономически дейности показва, че на първо място е "Производство и разпределение на енергия и горива", чиито дял е 56,7% от общо образуваните производствени отпадъци за периода 2013-2018 г. По тази линия Националният план за управление на отпадъци е тясно свързан с енергийния преход на страната, тъй като въглищната индустрия генерира най-много отпадъци годишно, коментират анализаторите. Местните въглища са нискокалорични, с високо съдържание на сяра, прах и азотни окиси, а произведената от тях енергия е основен емитент на парникови газове. Изпълнението на екологичните изисквания, включително целите за намаляване на отпадъците, налага ограничаване на работата и/или затваряне на въглищните централи.

Обезврежданите производствени отпадъци нарастват драстично

За периода 2013-2018 г. предадените за оползотворяване производствени отпадъци са 23,2% от общо образуваните производствени отпадъци, а отпадъците, предадени за обезвреждане - 49,1% от образуваните производствени отпадъци. За разлика от предадените за оползотворяване производствени отпадъци, чиито количества намаляват, количествата на предадените за обезвреждане производствени отпадъци се увеличават с близо 50% от 2013 г. до 2018 г. За периода 2013-2018 г. са изнесени от страната общо 477 538 тона производствени отпадъци.

България е вторият най-голям генератор на отпадъци на единица БВП

България продължава да е вторият най-голям генератор на отпадъци на единица БВП, след Естония, като стойностите на показателя са няколко пъти по-високи от средните за ЕС. По отношение на показателя образувани производствени и строителни отпадъци на жител, стойностите на показателя и тенденциите са по-благоприятни от средноевропейските.

Всеки българин генерира по-малко производствени и строителни отпадъци спрямо средното за ЕС ниво. На жител се падат по 471 кг в България, докато средно за ЕС показателят е 510 кг за 2016 г., показват данните на "Евростат".

Опасните отпадъци намаляват

За периода 2008-2018 г. в Република България общото количество на образуваните опасни отпадъци по данни на НСИ е 3965 хил. тона или средногодишно около 360 хил. тона. Количествата на образуваните опасни отпадъци бележат значителен спад. От образуваните опасни отпадъци за 2018 г., с най-голям дял (75.9%) са образуваните опасни отпадъци от преработващата промишленост.

Износът на опасни отпадъци за 2010-2018 г. е основно към държави от ЕС - Германия, Австрия и Румъния. За същия период внесените опасни отпадъци в страната са основно от Румъния, Нидерландия, Гърция, Сърбия и Северна Македония.

3e-news.net