През 2023 г. нараства относителният дял на лицата, които се пенсионират на 67 и повече години, в повечето случаи поради недостигащ стаж. Ако през 2022 г. те са били около 23% от общия брой на новоотпуснатите пенсии за осигурите лен стаж и възраст, то през 2023 г. относителният дял на лицата, които са се пенсионирали на възраст 67 и повече години, се е увеличил с 5,6 процентни пункта до 28,8% от общия брой. Това е тенденция, която се наблюдава през последните няколко години.

Това показват изводите на Националния осигурителен институт (НОИ), публикувани в първия му за 2024 г. бюлетин.

Лицата, работили в сектор "Отбрана и сигурност" и пенсионирали се през 2023 г., са на средна възраст 54,6 години.

Средната възраст на новите пенсионери с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване е 53,9 години, като за мъжете тя е 54,7 години, а за жените 53,1 години.

Под законоустановената пенсионна възраст (62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете) през отчетната 2023 г. са се пенсионирали 28,6% от новите пенсионери. Причината за това е възможността за ранно пенсиониране (по чл. 69б на КСО) на работещите при тежки условия на труд, както и възможността за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст с намален размер до 12 месеца преди навършване на възрастта (чл. 68, ал. 1 от КСО). През 2022 г. 30,2% от новите пенсионери са били под законоустановената пенсионна възраст.

Броят на пенсионерите с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж (чл.68, ал.3) през 2023 г. е 13 247, с 10,0% по-висок от 2022 г., а средният осигурителен стаж на тези пенсионери е 21,6 години. Делът на пенсионерите с непълен стаж от общия брой на лицата с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 22,8% през 2022 г. на 25,7%. Една от причините за това увеличение е разширяването на понятието "действителен стаж"* в КСО, като такъв вече се признава и периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите, през които репресирани хора били задържани в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери и места за задържане според Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

През 2023 г. новите пенсионери с пенсии за осигурителен стаж и възраст в намален размер, отпуснати до една година преди достигане на възрастта (по чл. 68, ал. 1 от КСО), са 6837, с недостигащи средно 10,9 месеца до навършване на възрастта. Техният дял е 13,3 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (13,7% през 2022 г). Има намаление в броя им през 2023 г. спрямо 2022 г. с 395 (5,5 на сто).

Средната възраст на пенсиониралите се през 2023 г. с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст е 64,08 години, като през 2022 г. тя е била 63,76 години. Работилите при условията на I и II категория труд са се пенсионирали средно съответно на 60,5 години и 63,5 години, а работилите при условията на III категория труд - на 64,3 години. Слабото повишение във възрастта на пенсиониралите се се дължи на нарастването на възрастта (по чл. 68, ал. 1) с 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете.

На графиката НОИ показва структурното разпределение на пенсионерите с отпуснати през последните две години пенсии за осигурителен стаж и възраст.

Графика: НОИ

*Експертите на НОИ отбелязват,че понятието "действителен стаж" е от значение за отпускането на пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО (придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при непълен осигурителен стаж), както и на пенсии за инвалидност поради общо заболяване (чл. 74 от КСО). И двете разпоредби обвързват придобиването на право на пенсия с наличието на действителен стаж с определена минимална продължителност. Поради това, разширяването на периодите, които се зачитат за действителен стаж, води до увеличение на хората, които изпълняват изискването за наличие на такъв стаж - равен или с по-висока от минималната продължителност.