С промени в Закона за акцизите и данъчните складове се въвеждат изисквания за използване на система за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове, в които се произвеждат и складират енергийни продукти с код по Комбинираната номенклатура 2710 12 до 2710 20 (бензин, газьол, керосин и др.). Това реши парламентът с приемането на второ четене на изменения в преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Видеокамерите следва да бъдат монтирани на всички места, през които в обектите влизат или ги напускат транспортни средства, както и да имат възможност за разпознаване на номера за идентификация на транспортните средства. Информацията за извършваното видеонаблюдение ще се съхранява за срок, не по-малък от месец.

Въвеждат се нови изисквания към освободените от акциз крайни потребители. Те следва да използват автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават и използват в обекта, както и самостоятелно и за своя сметка да осигуряват интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност, в случаите, когато ще се получават и използват в обекта енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20.

Не беше прието предложението на БСП в Закона за публичните финанси част от данъците върху доходите на физическите лица и данъка върху добавената стойност от търговските обекти да остават в съответната община.

След два дни дебати депутатите приеха окончателно на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се изменят и други данъчни закони. По-голямата част от измененията влизат в сила от 1 януари 2020 година.