Върховната административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на околната среда и водите, министъра на вътрешните работи и министъра на енергетиката да проверят незабавно дали незаконен добив на инертни материали (наносни отложения и строителни материали) от реките е довел до разливите им, съобщиха днес от прокуратурата.

Институциите трябва да направят и анализ на обстановката в страната, поради продължаващите обилни валежи.

Във ВАП е образувана преписка въз основа на информация в медиите, в която са изложени доводи за връзка между незаконния добив на строителни материали и наводненията в части от Южна България (по поречието на реките Струма и Места).

Министерство на околната среда и водите, Министерство на вътрешните работи и Министерство на енергетиката следва да извършат съвместна проверка, която да установи наличие на нарушения на забраната по чл.118ж, ал. 2 от Закона за водите и нарушения по чл.93, ал.2 от Закон за подземните богатства в случилите се наводнения при разливите на р. Струма и р. Места, а и другаде, като предпоставка за настъпилото бедствие. Трябва да се прецени необходимостта от извършване на проверки за наличието на посочените нарушения и на други места на територията на страната, с цел предотвратяване на наводнения.

Министърът на вътрешните работи трявба да предприеме незабавни мерки в съответствие с правомощията си по чл.54 от Закона за защита при бедствия, разпореди още ВАП.

Направените констатации, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях, както и санкциониране на виновните лица, вкл. постановени административни актове трябва да се отразят в обобщен доклад до ВАП в кратък срок, допълват от прокуратурата. В него да се посочат и евентуални случаи на данни за извършени престъпления, респективно изпращане на съответните прокуратури или органи на МВР.