Трудовата книжка става електронна от 1 юни 2025 г. и ще бъде част от електронен регистър, поддържан от Националната агенция по приходите, решиха депутатите с второ четене на промените в Кодекса на труда.

С тях законопроектът на депутата Божидар Божанов и "Демократична България" въвежда електронизация на трудовото досие, което ще се нарича единен електронен трудов запис в Националната агенция за приходите (НАП).

То ще представлява електронен удостоверителен документ, който съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на служителя. Ще съдържа имената на служителя, ЕГН-то му и това на работодателя, основанието на трудовия договор, датата на сключване на трудовия договор, срокът на договора, ако има такъв, сключването на допълнителни споразумения, ако има, заплатата, кода на населеното място, работното време и др. 

Всеки работещ ще има пълен достъп до собствените си данни в новата електронна трудова книжка, с изключение на случаите на достъп от органите на досъдебното производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на ДАНС. 

Родителите, настойниците и попечителите на работници и служители, ненавършили 18 години, имат право на достъп до съответния единен електронен трудов запис до навършване на 18 години на детето, записаха депутатите.

Работодателите също имат право на информация за наети от тях работници и служители, въведена от предходни работодатели, с изключение на размера на трудовите възнаграждения и обезщетения, които работникът или служителят е получавал при предходни работодатели. Целта е новият работодател да не може да се възползва от тях при определянето на текущото трудово възнаграждение. 

НАП трябва за около година да надгради регистъра си с пълните трудови данни на работещите, уточниха от пресцентъра на ДБ. 

До 1 юни 2025 г., когато законът влиза в сила, всеки работодател трябва да е оформил трудовата книжка на своя работник или служител и да му я върне. Изгубена книжка след тази дата ще бъде заменяна с нова и след това отново приключвана, след вписване на съответните данни в регистъра. 

Трудова книжка, издадена преди влизането в сила на този закон, е официален удостоверителен документ. Такъв документ е и служебната книжка, издадена по реда на Закона за държавния служител преди влизането в сила на промените.

От 1 юни 2026 г. онлайн ще бъде и информацията от служебните книжки на държавните служители. Информацията от тях трябва да бъде въведена в новия електронен регистър между 1 януари и 1 юни 2026 г.

В преходния период, след изграждането на регистъра, се предвижда работодателите да сканират и изпращат трудовите книжки на служителите си до НАП, която да организира въвеждането им в структуриран вид, пише още в мотивите. Първоначално той ще се попълва на база наличните данни в НОИ.

Трудовата книжка все пак не може да отпадне напълно, тъй като в нея има категории данни, които не се съхраняват другаде, като например запорите, пишат в мотивите си вносителите.