Инфлацията представлява общо увеличение на равнището на цените на стоките и услугите за определен период от време. Казано по-просто, с една и съща сума пари днес можете да закупите по-малко, отколкото вчера.

За да контролират инфлацията, централните банки увеличават лихвените проценти, които начисляват по заеми, отпускани на търговски банки. След това търговските банки начисляват от своя страна тези по-високи лихвени проценти на клиентите си.

Това означава, че инфлацията може да повлияе на:

• вашите кредити;

• вашите спестявания;

• вашите финансови инвестиции;

• вашите пенсии*;

• вашата застраховка;

• всички други финансови продукти, с които разполагате.

Така започва публикацията на три европейски надзорни органа, в която обясняват как инфлацията и повишението на лихвените проценти влияят върху инвестициите и спестяванията: Европейския банков орган, независимия Европейски орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

За публикацията съобщи Комисията за финансов надзор, която подкрепи единния подход на трите европейски надзорни органа.

Намерението на авторите е да се подобри информираността и да се постигне по-добра защита на потребителите в условия на повишени инфлация и лихвени проценти, които биха се отразили негативно върху паричните им средства. Публикацията включва съвети към потребителите на финансовите продукти и услуги, като заеми, спестявания, финансови инвестиции, застраховки и пенсии.

Ето малка извадка от материала.

Инфлация и лихви

Когато лихвените проценти се повишават, лихвените разходи за средствата, които заемате, са по-високи: може да плащате по-високи лихвени проценти по нови кредити и евентуално да можете да получите по-малко средства от преди. Въздействието върху съществуващите ви кредити може да варира и в зависимост от това дали имате кредит с фиксирана или променлива лихва. Може да очаквате спестяванията ви да се увеличат поради лихвените плащания, извършени от вашата банка по спестовните ви сметки. С тези спестявания обаче ще можете да купувате повече, отколкото преди, само ако реалният лихвен процент е положителен.

Инфлация и застраховки (пенсии)

Инфлацията може да се отрази на разходите ви за застраховки (вашата премия), на покритието ви и на изплащаните обезщетения. Рискът от инфлация ще бъде налице през целия период на пенсиониране. Независимо от това колко дълго сте правили вноски, пенсионните ви спестявания може да не бъдат адаптирани към процента на инфлация.

Инфлацията намалява реалната възвръщаемост на финансовите инвестиции и подкопава вашата покупателна способност. Тоест, вашите инвестиции може да струват по-малко, когато трябва да ги използвате.