Здравейте, инж. Христов! В обществото се говори за отпадъците, които планирате да горите. Какви точно са те?

Държа да изясня, че няма да използваме разнородни отпадъци, защото изглежда, че се прави опит да се подведе обществеността. По-голямата част от RDF (Производство на гориво от отпадъци), който планираме да горим в нашата производствена дейност е от т.нар. Грийн лист. Включените отпадъци в този списък не оказват вредно въздействие върху околната среда. В този лист се включват материали, които не биха нарушавали екологичните ни показатели. Такива са отпадни продукти от растителни тъкани, дървен материал, текстилни влакна и други.

Какви са предимствата за обществото от горенето на RDF?

Предимствата за нас като производствено дружество са много, но ползите от внедряването на това гориво в нашата дейност ще се усетят и от живущите в района.

Изгарянето на част от отпадъците в регионалните депа безспорно е най-ефективният начин за справяне с проблема с депонирането. За всички е известно, че депонирането на отпадъци има много недостатъци. Основният е, че задържането им за голям период от време на едно място носи риск от сериозни зарази и епидемии, които се разнасят по въздуха и могат да засегнат големи райони.

Има организации, които оспорват Вашето разрешително. Как ще коментирате?

Имаме официално разрешение, издадено от Изпълнителна агенция по околна среда за горене на отпадъци. Смятам, че щом компетентните органи са дали положителна оценка на нашия проект, няма причина тяхното решение да бъде оспорвано и подлагано на каквито и да било дискусии.

Как ще се контролира изгарянето на новото гориво?

Подложени сме на непрекъснат контрол от страна на държавните органи. РИОСВ - Перник следи в реално време всички наши екологични показатели и всяко наше нарушение може да бъде наказано с много сериозни финансови санкции.

Какво друго планирате да изгаряте?

Засега планът ни е да разнообразим енергийния си микс с RDF и биомаса. Биомасата е изцяло екологичен продукт, чието горене по никакъв начин не вреди на околната среда. Био продуктите, които най-често ще използваме в дейността си, са отпадъчни от селското стопанство. Такива са слама, дървесина, както и слънчогледови пелети и люспи. Вредните емисии, които се изпускат при преработка на биомаса, са нулеви.

Какво бихте казали за финал на нашия разговор?

Трябва да е ясно, че оползотворяването на отпадъци е тенденция в развитите страни в Европейския съюз и навсякъде внедряването на тази дейност е одобрявана и масово се коментират ползите и.

В държави като Дания, Австрия и други са изградени и функционират специални заводи за преработка на отпадъци в енергия.

Това е един от най-ефективните начини, чрез които се решава големият проблем с депонирането на отпадъци. Управлението на отпадъците е един от основните проблеми, които трябва да бъде решен и политиката на Европейския съюз се фокусира все повече върху това.

В България все още са твърде малко примерите за оползотворяване и рециклиране на отпадъци, но се надявам, че в бъдеще все повече български компании и предприемачи ще полагат усилия, с които да допринесат за намаляване на депата за отпадъци на територията на страната.