Такса битови отпадъци, която да се определя според количеството, ще се въведе от 1.01.2022 г. Това предвижда Националният план за управление на отпадъците 2021-2028 г., който е в процес на обществено обсъждане до 15 март. За отлагането вносителите на Плана посочват липсата на информационна осигуреност и капацитет на общините.

В проекта е записано, че такса битови отпадъци е икономически инструмент, който трябва да материализира прилагането на принципа "замърсителят плаща" по отношение на домакинствата и фирмите, генериращи битови отпадъци. В момента тя се определя като промил върху данъчната/отчетната стойност на имотите и не е обвързана с количеството на генерираните от лицата отпадъци.

Анализът и оценката на вносителите на Плана показват, че бизнесът заплаща в пъти повече на 1 тон генериран отпадък спрямо населението т.е. такса-битови отпадъци не изпълнява ролята си на икономически инструмент. През 2017 г. с изменения на Закона за местните данъци и такси влязоха в сила нови изисквания по отношение определянето на размера на такса битови отпадъци с цел превръщането на таксата в истински икономически инструмент.

Възможности за използване на продукти за многократна употреба

Все по-важно ще става да намаляваме използването на продукти за еднократна употреба от пластмаса. Особено силен ефект би имало ако тази мярка се прилага масово в детските градини и училищата, експертите, разработили Плана.

Продажбата на стоки в насипно състояние или в контейнери/буркани/кутии за многократна употреба, напр. стъклени, е добра практика, която може да се организира съвместно както с търговски вериги, така и с отделни магазини и производители.

С развитието на т. нар. модел "бърза мода (fast fashion)", което води до големи щети на околната среда както от гледна точка на производството, така от гледна точка на третирането на образуваните текстилни отпадъци, увеличаването броя на контейнери/пунктове за отпадъци от текстил с цел повторната им употреба е адекватна добра практика.

Необходими са действия в посока повишаване капацитета на институциите, най- вече общинските администрации, по отношение на нормативните изисквания, процесите и практиките по предотвратяване образуването на отпадъци, посочват вносителите на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г.

Повишаване информираността на хората

Необходимо е повишаване на информираността на населението за ползите от предотвратяване на образуването на отпадъците чрез разпространяване на интересна, полезна и достъпна информация.

Създаването на партньорства между институциите, бизнеса и научните среди за минимизиране на отпадъците и ресурсна ефективност е добра практика, която е подходящо да се насърчава.

Разходите за отпадъци са най-много от всички сектори на околната среда

Разходите за управление на отпадъците имат най-висок дял в общите разходи за опазване на околната среда в България като този дял непрекъснато нараства и изпреварват всички останали сектори на околната среда.

Основните сектори, в които се извършват разходи по управлението на отпадъците са индустрията и публичният сектор (за управление на битовите отпадъци от общините).

3e-news.net