От днес започва кандидатстването по новата мярка "Запази ме" за компенсиране с по 24 лева за работен ден за хората, които са в неплатен отпуск в периода от 29-и октомври до 21-и декември.

Става дума за работещите в дейностите, които затвориха заради наложените противоепидемични мерки, включително и персонала на детски градини и ясли.

На сайта на Агенцията по заетостта са публикувани образците на всички документи, които се попълват и подават от работодателите по електронен път, по пощата с обратна разписка, или на място в бюрата по труда.

В интервю за БНР социалният министър Деница Сачева уточни, че различните мерки, предприети от правителството могат да бъдат комбинирани от работодателя:

"Всички мерки могат да бъдат комбинирани. Просто един и същи човек - работник или служител, не може да получава всички мерки едновременно. Но един работодател, за различни свои работници и служители може да комбинира различни мерки. Те. Един хотел може да използва както мярката "Заетост за теб", така и мярката 80/20, така и тази нова мярка "Запази ме" за тези хора, които работят към заведенията към хотела или към нощните заведения или фитнеси към хотелите.

Социалният министър увери, че Агенцията по заетостта проверява и обработва получените заявления в рамките на 10 дни, след което в петдневен срок парите ще бъдат превеждани по сметките на служителите.

Какво предвижда "Запази ме"?

Безвъзмездната финансова помощ за новата мярка "Запази ме" е в размер на 50 млн. лева. С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

Хората могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г.

Ако родител получава месечна целева помощ по реда на ПМС нр. 218 от 17.08.2020 г. към Агенцията за социално подпомагане, няма право на компенсация по проекта "Запази ме" към Агенция по заетостта.

Заявлението и приложенията към проекта се подават в дирекциите "Бюро по труда" от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по проекта "Запази ме" по следните начини: по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/; с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор; на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа, съобразно актуалните мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса.

Подробна информация за условията по проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта, както и на информационните табла в бюрата по труда в страната.