През второто тримесечие на 2023 г. сезонно коригираният БВП се увеличи с 0,1% в еврозоната и отбеляза стабилни нива в ЕС в сравнение с предходното тримесечие. Това показва оценката на Европейската статистическа служба Евростат.

През първото тримесечие на 2023 г. БВП се увеличи с 0,1% в еврозоната и с 0,2% в ЕС.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година, сезонно коригираният БВП нараства с 0,5% в еврозоната и с 0,4% в ЕС през второто тримесечие на 2023 г., след повишение на годишна основа от 1,1% в двете зони през предходното тримесечие.

Графика: Евростат

През второто тримесечие на 2023 г. БВП на САЩ се е увеличил с 0,5% спрямо предходното тримесечие (след +0,5% през първото тримесечие на 2023 г.). Спрямо същото тримесечие на предходната година БВП нараства с 2,5% (след +1,8% през предходното тримесечие).

Какъв е растежът на БВП по държави членки

Литва (+2,9%) отбелязва най-голям ръст на БВП спрямо предходното тримесечие, следвана от Словения (+1,4%) и Гърция (+1,3%). Най-голям спад се наблюдава в Полша (-2,2%), Швеция (-0,8%) и Австрия (-0,7%).

Националният статистически институт междувременно обяви, че през второто тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 1.9% на годишна база и с 0,4% на тримесечна. През първото тримесечие НСИ отчете икономически растеж на годишна основа от 2,2%, на тримесечна - също 0,4%.

Темпове на растеж на БВП спрямо същото тримесечие на предходната година в %

Графика: Евростат

Компоненти на БВП и приносът им за растежа

През второто тримесечие на 2023 г. крайните потребителски разходи на домакинствата запазиха нивата си както в еврозоната, така и в ЕС (0,0% в предишното тримесечие). Правителствените разходи за крайно потребление са се увеличили с 0,2% и в двете зони (след -0,6% в еврозоната и -0,1% в ЕС през предходното тримесечие). Нарасна бруто образуването на основен капитал с 0,3% в еврозоната и с 0,4% в ЕС (след съответно +0,3% и 0,0%). Износът намалява с 0,7% и в двете зони (след 0,0% в еврозоната и +0,1% в ЕС). Вносът се е увеличил с 0,1% в еврозоната и намалява с 0,2% в ЕС (след съответно -1,3% и -1,4% през предходното тримесечие).

Разходите за крайно потребление на домакинствата имат незначителен принос за растежа на БВП както в еврозоната, така и в ЕС. Приносът на правителствените разходи е положителен за еврозоната (+0,1 пр.п.) и незначителен за ЕС. Приносът на бруто образуването на основен капитал е положителен за еврозоната и за ЕС (+0,1 процентни пункта за двете зони). Приносът на външнотърговското салдо е отрицателен (-0,4 п.п. за еврозоната и -0,3 п.п. за ЕС). Приносът на промените в материалните запаси е положителен за еврозоната и за ЕС (+0,4 п.п. за еврозоната и +0,2 п.п. за ЕС).

Темпове на растеж на заетостта през второто тримесечие на 2023 г. (в % спрямо предходното тримесечие)

Графика: Евростат

Ръст на заетостта в еврозоната и ЕС

През второто тримесечие на 2023 г. заетостта се е увеличила с 0,2% в еврозоната и с 0,1% в ЕС спрямо предходното тримесечие. През първото тримесечие на 2023 г. заетостта нарасна с 0,5% в еврозоната и с 0,4% в ЕС.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година заетостта през отчетното второ тримесечие на 2023 г. се е увеличила с 1,3% в еврозоната и с 1,1% в ЕС, след +1,6% в еврозоната и +1,5% в ЕС през първото тримесечие от 2023 г.

Отработените часове са се увеличили с 0,2% в еврозоната и са намалели с 0,1% в ЕС през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие. Спрямо същото тримесечие на предходната година отработените часове се увеличават с 0,9% в еврозоната и с 0,5% в ЕС.

Ръст на заетостта в държавите-членки

През второто тримесечие на 2023 г. Литва, Малта и Португалия (всички +1,3%) отбелязват най-висок ръст на заетостта при лица в сравнение с предходното тримесечие. Най-голям спад на заетостта е регистриран в Естония (-1,5%), Румъния (-0,8%) и Хърватия (-0,7%). Следва България (-0,3%). На годишна база обаче заетостта в страната ни е нараснала с 0,1 на сто.