Националният статистически институт (НСИ) публикува измененията на индексите на промишлената и строителната продукция за октомври 2020 г., като прави уточнението, че данните са предварителни.

През октомври 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.2% в сравнение със септември 2020 година.

През октомври 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 3.9% спрямо съответния месец на 2019 година.

Какви са месечните изменения

През октомври 2020 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.0%, а понижение - в добивната промишленост - с 9.0%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.7%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при:

  • производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 15.1%,
  • обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 14.2%,
  • производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 9.3%,
  • производството на лекарствени вещества и продукти - със 7.1%.

Съществено намаление е регистрирано при производството, некласифицирано другаде - с 6.7%, производството на основни метали - с 2.9%, производството на тютюневи изделия - с 2.4%.

Как се променя производството на годишна база

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 12.7%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.4%, и в преработващата промишленост - с 2.9%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 36.1%, производството, некласифицирано другаде - с 31.2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 21.5%, производството на основни метали - с 12.8%.

Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета и производството на превозни средства без автомобили - по 21.3 %, производството на електрически съоръжения- с 15.8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 11.7%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 11.5%.

Какви са измененията в строителството

По предварителни данни през октомври 2020 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват на маление от 4.7% на строителната продукция през октомври 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година

През октомври 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.6%, а от гражданското/инженерното строителство - с 1.5%.

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през октомври 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 8.4%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0.5%.

Какво означават понятията в статистическата информация

НСИ обяснява, че сезонното изглаждане се прави за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред. Отбелязва, че месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост. Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи. Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад на производството в някои дейности).