Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 г. е 1581 лв., за ноември - 1579 лв., и за декември - 1676 лева, съобщи по предварителни данни Националният статистически институт (НСИ).

Графика: НСИ

Както стана известно, правителството смята да наложи автоматичен режим за нарастване на минималната работна заплата, обвързан със средната работна заплата. Според Европейската проектодиректива държавите членки не могат да определят своите законови минимални заплати под праг, който е едновременно 60% от медианната и 50% от средната заплата. 

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1612 лв.  нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 6.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 15.1%, "Образование" - с 14.6%, и "Добивна промишленост" - със 7.4%.

Намаление на заплатите е регистрирано в дейностите "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3.4%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 0.5%.

Графика: НСИ

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" - с 23.5%, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 18.9%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 18.8%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2021 г. са:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3856 лева;
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2383 лева;
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 2377 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 935 лева;
  • "Други дейности" - 1044 лева;
  • "Селско, горско и рибно стопанство" - 1122 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 14.4%, а в частния - с 11.4%.

Графика: НСИ

НСИ представи и предварителни данни за наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. - като цяло те намаляват с 16.2 хил., или с 0.7% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 2.27 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 10.2%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 5.7%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 1.5%, и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 1.2%.

В края на декември 2021 г. в сравнение с края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 37.2 хиляди. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 9.6 хил., "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 8.8 хил., и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.0 хил., а най-голямо намаление - в "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - с 1.9 хил., и в "Добивна промишленост" - с 1.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 10.1%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 9.4%, и в "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 5.7%, а най-голямо намаление е регистрирано в "Добивна промишленост" - със 7.6%.