Със свое решение служебното правителство одобри проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Необходимостта от промените произтича от разпоредба от Закона за държавния бюджет за 2024 г., съгласно която Народното събрание може да извършва промени в Приложение № 3 към чл. 107 от закона. В него са определени приоритетни проекти по Инвестиционната програма за общински проекти. Промените се предлагат от Министерския съвет, въз основа на предложения на кметове на общини, в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 г., съобщава БТА.

Измененията в общинската Инвестиционна програма бяха изготвени от Министерството на финансите на основание предложения на кметовете на общини.

В рамките на определените срокове бяха получени писма от кметове на 100 общини, с общо 550 предложения за промени в приложението: за замяна на определените в приложението проекти с нови (24 броя), за отпадане на определени в приложението проекти (28 броя), за допълване на определените с приложението проекти с нови (299 броя), както и за промяна на параметрите на вече предвидени в приложението (199 броя).

Броят на проектите в приложението се увеличава с 271 проекта, тоест от 2258 утвърдените по приложението проекти стават 2529.

С направените предложения за промени прогнозният бюджет на проектите за 2024 г. се увеличава с 50,8 млн. лв., а общата прогнозна стойност на проектите за периода 1 януари 2024 - 31 декември 2026 г. се увеличава с 380,1 млн. лв.

Чрез Инвестиционната програма се подпомага изпълнението на капиталовата програма на общините за периода 2024-2026 г. Финансирането на проектите се извършва на база сключени споразумения между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на съответните общини, със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 г.

С друго свое решение Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за договорите за финансово обезпечение и предлага на Народното събрание да го приеме. С направените промени се въвежда в националното законодателство обща уредба на механизма на приключващото нетиране, като способ за прекратяване и/или погасяване на задължения, произтичащи от сделки с финансови инструменти между участниците на финансовите пазари.

Министерският съвет прие днес още изменение на законодателството в областта на независимия финансов одит и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит, както и Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството.

С друго решение, прието днес, служебният кабинет актуализира наименованието и текста на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.