По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), месечната инфлация за януари 2024 г. е 0.5%, а годишната е 3.8% (за януари 2024 г. спрямо януари 2023 г., когато е отчетена инфлация от 16,7%) - измерени чрез Индекса на потребителските цени (ИПЦ).

През първия месец на годината на месечна база най-голямо е увеличението на цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+2.2%), хранителни продукти и безалкохолни напитки (+1.0%), образование (+0.8%) и здравеопазване (+0.6%). По-сериозно поевтиняване има при облеклото и обувките (-3.5%) и транспорта (-1.7%).

Средногодишната инфлация за периода февруари 2023 - януари 2024 г. спрямо периода февруари 2022 - януари 2023 г. е 8.4%.

Графика: НСИ

Измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ - виж по-долу) през януари месечната инфлация е 0.2%, а годишната (януари 2024 г. спрямо януари 2023 г.) е 4.0%.

Графика: НСИ

Средногодишната инфлация за периода февруари 2023 - януари 2024 г. спрямо периода февруари 2022 - януари 2023 г. е 7.8% - измерена чрез ХИПЦ.

Най-голямо увеличение на цените на хранителни продукти (измерени чрез ИПЦ) НСИ регистрира при пипер - с 18.5%, зелен лук, чесън и праз - с 11.1%, зеле - с 9.9%, листни зеленчуци - с 9.9%, краставици - с 8.7%, маслини - с 7.1%, домати - с 6.1%, картофи - с 3.9%, макаронени изделия - с 3.7% и др. По-осезателно е намалението на цената на олиото - с 3.2%, киселите млека - с 1,2%.

От нехранителните стоки и услугите силно е увеличението при канализационните услуги и услугите за пречистване на водата - с 20.7% и водоснабдяването - с 18.3%. Намаление НСИ регистрира на цените на международните полети - с 23.5%, централното газоснабдяване - 8.0%, метана за ЛТС - 4.1%, облеклото - 3.9%, пелетите - с 3.0%, бензина А95Н - с 2.9%, обувките - с 2.8%, дизеловото гориво - с 2.7%, бензина А100Н - с 2.4%.

НСИ пояснява, че Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки.

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2010 от началото на 2016 г. беше сменена базисната година за ХИПЦ и всички индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година.