По данни от Наблюдението на домакинските бюджети тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2023 г. е 2874 лв. и нараства с 22.5% спрямо същото тримесечие на 2022 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2023 г. е 2714 лв. и се увеличава с 21.2% спрямо същия период на предходната година.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 г., като най-голямо е намалението в потреблението на зеленчуците - от 26.1 на 24.9 кг, на хляб и тестени изделия - от 18.6 на 18.0 кг, и на плодове - 19.1 на 18.7 килограма. Увеличава се потреблението на месни произведения - от 3.9 на 4.1 кг, и на прясно мляко - от 4.5 на 4.6 литра. Без промяна остава потреблението на месо, яйца и зрял фасул.

Графика: НСИ

В номинално изражение през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се увеличават сериозно.

 • Доходът от работна заплата нараства от 1249 на 1563 лв. (с 25.1%);
 • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 116 на 182 лв. (с 57.1%);
 • Доходите от пенсии се увеличават от 801 на 888 лв. (с 10.7%);
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 53 на 59 лв. (с 11.2%).

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1.5 процентни пункта. Делът на разходите за жилище намалява с 2.9 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване - с 0.8 процентни пункта.

Нарастват разходите средно на лице от домакинство в абсолютни стойности през третото тримесечие на 2023 г. на годишна база, по видове.

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 675 на 780 лв. (с 15.4%);
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 87 на 102 лв. (с 16.5%);
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 69 на 88 лв. (с 28.0%);
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 426 на 436 лв. (с 2.3%);
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 138 на 147 лв. (с 6.5%);
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 248 на 311 лв. (с 25.5%);
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 149 на 251 лв. (с 68.0%);
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 255 на 345 лв. (с 35.5%).

Графика: НСИ

Доходите на домакинствата в пари и натура включват доходите на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярни или еднократни трансфери от други домакинства и продажби на имущество, отбелязва НСИ.

Разходите на домакинствата включват разходите за храна, напитки, тютюневи изделия, жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане), транспорт, съобщения, здравеопазване, данъци, социални осигуровки и други.

Потреблението средно на лице от домакинство представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене.

Източник: НСИ