Три фонда с ресурс от 1 728.5 млн. лв. ще финансират икономическата трансформация на бизнеса, като се очаква те да привлекат допълнителни частни инвестиции: Фонд 1 е за "Технологична модернизация", Фонд 2 - "Зелен преход" и Фонд 3 - "Дигитализация".

Това е записано в новия втори вариант на Плана за възстановяване и устойчивост на България, който е част от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. Неговата цел е да насърчи допълнително зелената и дигиталната трансформация едновременно с мерките за възстановяване от COVID-19. Механизмът е водещият инструмент в основата на NextGenerationEU, който ще предостави безпрецедентен ресурс от 672.5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите членки.

За България по Механизма се предвижда общ финансов ресурс от около 12 млрд. лева.

Новото в Плана за възстановяване в сферата Иновативна България е направление Интелигентна индустрия, в което се обособява специална програма за предоставяне на подкрепа на българските малки и средни предприятия в основните проблемни области, които забавят трансформацията към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика.

За разлика от първия вариант на Плана, в който липсваха предложения с привличане на допълнителен частен ресурс, сега мерките за малките предприятия предвиждат привличане на допълнителен инвестиционен ресурс. Въпросът е доколко малкият и среден бизнес ще успее да се включи ефективно и да се възползва от новото финансиране. От друга страна, е важно създаването на ясни механизми, които да активизират бързото им вливане в икономиката.

Освен инструмент за насърчаване на икономическата трансформация, своевременното изпълнение на Плана ще е и катализатор на икономическото възстановяване на българските предприятия от негативните последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията, смята правителството.

Нови технологии в малките и средни предприятия

В рамките на Фонд 1 ще бъдат обявени две допълващи се процедури. Едната за предоставяне на подкрепа на високотехнологичните компании от национално определените приоритетни сектори от Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2021-2027 г. за въвеждане на нови технологии с know-how, софтуер и машини от следващо поколение. В същото време - въвеждане на нова технология/know how и/или иновация и закупуване на ново технологично оборудване за тази цел за ниско и средно технологични компании, за да придобият пазарно иновативно предимство, продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за диверсификация на своето производство.

За целите на на Фонд 1 са планирани 400 млн. лв. от Инструмента за възстановяване и устойчивост, които се очаква да катализират и 570 млн. лв. частни инвестиции.

ВЕИ за индустрията за собствени нужди и локални съоръжения за съхранение на енергия

Фонд 2 също е структуриран в две направления. От една страна реализация на пилотна схема, подпомагаща малките и средни предприятия за едновременно изграждане на нови ВЕИ за собствени нужди и локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия. Второто направление в рамките на този фонд предвижда предоставяне на подкрепа за оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии на МСП от въглеродоинтензивните сектори на българската икономика.

За целите на оперирането на Фонд 2 са планирани 250 млн. лв. от Инструмента за възстановяване и устойчивост, които се очаква да катализират и 237.5 млн. лв. частни инвестиции.

Фонд 3 ще предоставя подкрепа за въвеждане на решения от началните два етапа на дигитализация (първо ниво "Компютризация" и второ ниво "Свързаност"), както и подкрепа за въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност на предприятията.

3e-news.net