На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към юли 2021 г. да бъде положително в размер на около 731 млн. лева, съобщиха от финансовото министерство.

Подобрението на бюджетното салдо за юли е значително и се дължи от една страна на продължаващото подобрение в частта на приходите и от друга - на трансакция по възстановяване на средства по държавния бюджет от сметката за чужди средства на МРРБ, която по същество представлява възстановен разход и се отразява в намаление на разходите по държавния бюджет на касова основа.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 29 265,1 млн. лв. (61,5 % от годишния разчет), като спрямо същия период на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 4,0 млрд. лева. Данъчните и неданъчните приходи нарастват с 4,3 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0,3 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 28 534,1 млн. лв., което е 54,4 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 23 542,7 млн. лева.

Значителният ръст на разходите към юли 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато към юли 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна - на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в ЗДБРБ за 2021 година.

Разгледани по икономически елементи най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 740 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до юли.

Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г., както и увеличението от м. юли 2021 г.

В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична обстановка, включително разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление "Здравни грижи" в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други.

Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката "60/40", мярката "80/20", мярката "Запази ме", мярката "Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки", администрирана от НАП, и други.

В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, който се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към юли 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 863,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юли 2021 г., ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на август 2021 година.