През октомври общият показател на бизнес климата в България намалява с 1,7 пункта спрямо септември, което се дължи на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, съобщи Националният статистически институт.

Спрямо предходния месец съставният показател "бизнес климат в строителството" се увеличава с 1,4 пункта, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. В прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца се наблюдава известно подобрение. Логично, основната пречка за дейността им остава несигурната икономическа среда, следвана от цените на материалите и недостига на работна сила.

През октомври съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада най-серизоно - с 5.2 пункта, в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са по-резервирани. А като най-сериозни проблеми за развитието на бизнеса, мениджърите отново посочват несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

Бизнес климатът в сектора на услугите намалява с 2,3 пункта, което се дължи на влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им за настоящото търсене на услуги са също резервирани. Факторът, затрудняващ в най-голяма степен дейността на предприятията, остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 1,3 пункта в резултат на умерените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита намаление в притока на поръчки през последните три месеца. Прогнозите за износа и производствената активност през следващите три месеца също са резервирани. През октомври в сравнение с юли средното натоварване на мощностите намалява с 1.2 пункта и достига 74.3%. И тук най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, посочени съответно от 62.2 и 31.4% от предприятията.