ВАС отхвърли жалбите срещу оценката на въздействието върху околната среда за изграждане на "Автомагистрала Русе - Велико Търново", съобщиха от пресцентъра на съда.

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, тъй като обектът е от национално значение със стратегическа важност.

Жалбите срещу ОВОС са на група физически лица и на сдружение "Граждани за пътен контрол".

Върховните магистрати смятат, че са необосновани развитите от жалбоподателите съображения, че в процедурата по ОВОС не е разгледано и преценено правилно съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и не е направен обоснован анализ на очакваните въздействия.

Част първа от доклада за ОВОС съдържа подробно описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение - атмосферен въздух и климатични фактори.

Докладът съдържа и описание на въздействието върху повърхностни и подземни води, земни недра, земи и почви, растителен и животински свят, защитени територии и чувствителни зони, отпадъци, ландшафт.