Европейската комисия представи днес годишен преглед на заетостта и социалното развитие в Европа, съобщи пресслужбата на Еврокомисията.

Тазгодишното издание потвърждава положителното развитие на пазара на труда.

Броят на заетите е достигнал нови рекордни равнища с близо 238 милиона души на работа. През 2017 г. работещите са се увеличили с 3,5 милиона спрямо 2016 година. Макар броят отработени часове на отделен служител да е нараснал през последните години, те остават под равнищата от 2008 година.

Наблюдава се ръст на разполагаемите доходи и по-ниски равнища на бедност. Тежките материални лишения спаднаха до рекордно ниско равнище, като засегнатите са с 16,1 милиона по-малко спрямо 2012 година.

Предвид отражението на развитието на технологиите, съществува несигурност за бъдещите последици от автоматизацията и цифровизацията, отбелязва Еврокомисията.

Технологичният напредък е от ключово значение за увеличаването на общата производителност. Същевременно този напредък е свързан със замяна на обичайните задачи, които не изискват висока квалификация, и с повишаване на уменията, определящи подготовката на работниците. Въпреки че няма ясно заключение за възможната степен на въздействие на технологиите върху работните места, проучванията показват, че при повтарящи се обичайни задачи работните места са най-податливи на пълна или частична автоматизация.

Според проучване между 37 процента и 69 процента от работните места биха могли да бъдат частично автоматизирани в близко бъдеще. Ключово значение за приспособяването към променящата се трудова обстановка имат подобряването на образованието и ученето през целия живот, както и пазарът на труда и институциите за социална закрила да бъдат съобразени с тази цел.

Новите технологии допринасят за увеличаването на броя на работещите с нестандартна заетост и на самонаетите. В доклада се отбелязва, че новите форми на работа носят ползи за работниците и за дружествата. Те се изразяват в повишена гъвкавост и по-добро равновесие между служебния и личния живот, като се предлагат и нови възможности за хората, включително за хората с увреждания и възрастните, да навлязат или да останат на пазара на труда.

Установява се връзка между нарастването на нестандартната заетост и влошаването на условията на труд, свързано с повишена нестабилност на доходите, понижена сигурност на работните места и недостатъчен достъп до социална закрила. Такъв например е случаят с работниците през платформи.

ЕК предлага да бъде осъвременено законодателството в областта на пазара на труда и на системите за социална закрила. В предложението за въвеждане по-прозрачни и предвидими условия на труд са включени нови минимални изисквания за всички работници, включително за хората с необичайни видове заетост. ЕК насърчава държавите в ЕС да предоставят достъп до социално осигуряване на всички работници и на самонаетите, включително възможностите за прехвърляне на права между работни места.