Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2022 г. е 2346 лв. и нараства с 21.1% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2022 г. е 2239 лв. и се увеличава с 23.8% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.0 на 18.6 кг и на плодове - от 20.1 на 19.1 килограма.

Това показват данните на Националния статистически институт за третото тримесечие на годината. Ето каква картина представя националната статистика.

Графика: НСИ

Какви са доходите на домакинствата и структурата им

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2022 г. е 2346 лв. и нараства с 21.1% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (53.3%), следван от доходите от пенсии (34.2%) и от самостоятелна заетост (4.9%). Спрямо третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 4.9 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0.5 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии нараства с 5.5 процентни пункта.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, ето как:

 • Доходът от работна заплата нараства от 1129 на 1249 лв. (с 10.7%);
 • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 105 на 116 лв. (с 9.9%);
 • Доходите от пенсии се увеличават от 557 на 801 лв. (с 43.9%);
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 40 на 53 лв. (с 32.1%).

През третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.9%, а делът на дохода от натура - 1.1%.

Графика: НСИ

Какви са разходите на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2022 г. е 2239 лв. и се увеличава с 23.8% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30.2%), следвани от разходите за жилище (19.0%), данъци и социални осигуровки (11.4%) и транспорт и съобщения (11.1%).

Спрямо третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на разходите за жилище нараства с 1.6 процентни пункта, на разходите за храна и безалкохолни напитки - с 0.4, а на разходите за здравеопазване - с 0.3 процентни пункта. Делът на разходите за облекло и обувки намалява с 0.3 процентни пункта, а на разходите за алкохолни напитки и цигари - с 0.2 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, ето как:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 539 на 675 лв. (с 25.3%);
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 74 на 87 лв. (с 18.2%);
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 62 на 69 лв. (с 10.2%);
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане
 • на дома) се увеличават от 315 на 426 лв. (с 35.1%);
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 106 на 138 лв. (с 29.9%);
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 198 на 248 лв. (с 25.0%);
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 121 на
 • 149 лв. (с 23.7%);
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 234 на 255 лв. (с 9.0%).

Графика: НСИ

Какво е потреблението на домакинствата

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година.

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.0 на 18.6 кг и на плодове - от 20.1 на 19.1 килограма.

Увеличава се потреблението на месни произведения - от 3.7 на 3.9 кг и на зеленчуци - от 25.8 на 26.1 килограма.

Без промяна остава потреблението на месо, кисело мляко, сирене и яйца