По предварителни данни на Националния статистически институт /НСИ/ през второто тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.5 на сто спрямо второто тримесечие на 2017 година. Увеличението в индустрията е с 10.0 на сто, в услугите - със 7.0 на сто, и в строителството - с 10.5 на сто. Това съобщиха от НСИ.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2018 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 14.9 на сто, "Административни и спомагателни дейности" - с 12.7 на сто, и "Култура, спорт и развлечения" - с 11.6 на сто. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическия сектор "Операции с недвижими имоти" - със 7.5 на сто.

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо второто тримесечие на 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8.3 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 9.4 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 15.8 на сто - за "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", до -8.0 на сто за "Операции с недвижими имоти".