През второто тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 29 107 млн. лв. по текущи цени, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Преизчислен в евро, БВП е съответно 14 882 млн., като на човек от населението се падат 2128 евро. Сезонни данни показват растеж от 3.5 на сто на БВП през второто тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8 на сто спрямо първото тримесечие на 2019 година.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2019 г. възлиза на 25 058 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.1 процентни пункта. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.5 процентни пункта до 28.2 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 68.1 на сто при 66.7 на сто през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през второто тримесечие на 2019 г. се изразходват 74.6 на сто от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 20 на сто от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През второто тримесечие спрямо предходното тримесечие брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1.1 на сто.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2019 г. крайното потребление намалява с 0.1 на сто, а бруто образуването в основен капитал нараства с 0.7 на сто спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонни данни с 2.9 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 5 на сто.

През второто тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.4 на сто. Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: Операции с недвижими имоти - 6.7 на сто, Финансови и застрахователни дейности - 6.2 на сто, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 3.3 на сто, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 2.7 на сто, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 2.2 на сто.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат колективното потребление на държавното управление - с ръст от 3.7 на сто, индивидуалното потребление - с ръст от 2.8 на сто, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 2.2 на сто. Износът на стоки и услуги нараства с 3.7 на сто, а вносът на стоки и услуги намалява с 2 на сто.