По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 3.3% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите лица в икономиката са 3 368.4 хил., а общият брой отработени часове е 1 375.2 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през първото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на 2021 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и индустриалния сектор.

На едно заето лице се падат 9 739.9 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 23.9 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през първото тримесечие на 2022 г. се увеличава реално с 2.1% в сравнение със същия период на предходната година, а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 1.6%.

Каква е производителността на труда по отрасли

По предварителни данни за първото тримесечие на 2022 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 11 954.6 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 28.4 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7599.7 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 17.8 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 229.8 лв. БДС на един зает и 4.0 лв. за един отработен човекочас.

НСИ пояснява, че производителността на труда е съставен икономически показател, който съпоставя постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения трудов фактор при осъществяването на определена икономическа активност на определена икономическа територия за определен период. Основните съставни елементи на производителността на труда са показатели, измерващи резултата от осъществяваната производствена активност (в числителя) и показателите за вложения труд в производствения процес (в знаменателя).