Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 1.6% през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година, съобщи НСИ. Ръстът на тримесечна база - спрямо Q3 на 2023 г. е 0.5%.

Графика: НСИ

През отчетното тримесечие БВП в номинално изражение достига 51 055.0 млн. лева. Реализираната добавена стойност е 44 444.9 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 81.7%, което в стойностно изражение възлиза на 41 697.4 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 10 132.5 млн. лв. и заема 19.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Източник: НСИ

От данните на Евростат за Q4 на 2023 г. (по експресни оценки) се вижда, че България (0,5%) е сред страните, постигнали най-висок ръст на БВП на тримесечна база. Пред нея са някоко държави - Словения (1,1%), Испания (0,6%) и Португалия и Кипър (по 0,8%).

Като цяло в ЕС увеличението на БВП през Q4 на 2023 г. на тримесечна база е 0,1%, а еврозоната през отчетния период е в "покой" с нулев ръст.