Общият индекс на цените на производител през ноември 2021 г. се увеличава с 5,8 на сто спрямо предходния месец и с 31 на сто на годишна база, съобщава НСИ.

Повишение на месечна основа е регистрирано през ноември при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 16,3 на сто, в преработващата промишленост - с 1,8 на сто, и в добивната промишленост - с 1 на сто.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти - с 6,3 на сто, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3,4 на сто, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 2,6 на сто.

Намаление на цените се отчита при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2,6 на сто, и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 0,1 на сто.

Общият индекс на цените на производител през ноември 2021 г. нараства с 31 на сто в сравнение със същия месец на 2020 година.

Годишен ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 70,5 на сто, в преработващата промишленост - с 19,4 на сто, и в добивната промишленост - с 12,5 на сто.

В преработващата промишленост значителен ръст е отчетен при: производството на основни метали - с 50,9 на сто, производството на химични продукти - с 31,5 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 22,1 на сто, производството на изделия от каучук и пластмаси - със 17,2 на сто.

НСИ отбелязва, че индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията. 

Графика: НСИ

Анкетите на НСИ показват, че в сравнение с ноември делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се увеличава. Нарастване на продажните цени очакват и 1/3 от мениджърите в строителството и почти 30 на сто от ръководителите в търговията на дребно.