Прогнозната цена на природния газ за януари 2021-а се понижава до 25,07 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това става ясно от съобщение на "Булгаргаз" ЕАД.

Припомняме, че обявената прогнозна цена на синьото гориво за ноември 2020 г. бе 26,25 лв./MWh, а за декември - 27,64 лв./MWh.

Цената е образувана в съответствие с чл.17 на Наредба номер 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

Според Закона за енергетиката от "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД изпращат в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени.

Окончателното решение за утвърждаване на цена, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия ще бъде взето от регулатора.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, условията по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Важно е да уточним, че предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с измененията в договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" от 2 март 2020 година.

От 5 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула. 

Предложената цена включва - цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка и компонента, покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.