Работна група е предложила основните пенсионни продукти при изплащане на вторите пенсии за старост, съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Той представи законодателни предложения за усъвършенстване на изплащането на пенсии от втория стълб на форум по темата, организиран от МТСП, предаде БТА. Експертите работят по темата от август 2017 година, последното им заседание е било на 29 октомври.

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е вторият стълб на пенсионната система и дава право на втора допълнителна пенсия на родените след 31 декември 1959 г. и възможност за получаване на пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд. Този вид осигуряване е регламентирано в дял втори на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Какъв е първият предложен продукт

Първият продукт е пожизнена пенсия за старост от Универсален пенсионен фонд (УПФ), в който постъпват средствата за втора пенсия. Предлага се да се изплаща, когато размерът на средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице позволяват отпускането на пожизнена пенсия за старост в месечен размер не по-малък от 15 на сто от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, действащата към момента на отпускането.

Натрупванията по партидите на осигурените, особено от първата кохорта бъдещи пенсионери, които са на възраст от 55 до 59 години, средно в момента са около 4075 лева, са отправна точка за определяне на прага на същественост, каза Петков.

Очакванията са, че хора, които са се осигурявали за този вече 20 годишен период на осигурителен доход над средния за страната, ще имат това право за пожизнена пенсия за старост.

Законовите текстове дават право на пенсионните дружества да предлагат пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане. В рамките на този период плащането ще продължи в случай, че пенсионерът почине, но ще бъде насочено към неговите наследници, които ще го получават. С този продукт се противодейства на присъщия риск на пожизнените плащания - лишаването на наследниците от права, каза Бисер Петков.

Предвижда се, ако лицето получава пожизнена пенсия без гарантиран период на изплащане, то при смърт на пенсионера, плащането да се преустановява.

Има възможност и допълнителната пожизнена пенсия за старост да включва и разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст - да се започне с разсрочено и после да се мине към пожизнено плащане до края на живота на пенсионера.

Какъв е вторият пенсионен продукт

Вторият пенсионен продукт е разсрочено плащане на натрупаните средства в индивидуалната партида. В случаите, в които средствата в индивидуалната партида не стигат за отпускане на пожизнена пенсия за старост в размер не по-малко от 15 процента от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, но са в размер над трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, хората ще могат да избират в какъв срок и в какъв размер ще получават средствата, натрупани по индивидуалната партида. Ограничението е, че размерът не трябва да бъде по-малък от 15 процента от минималната пенсия и не по-голям от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Когато натрупаните средства по партида са по-малко от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, те се изплащат еднократно.

Правото на пожизнена пенсия за старост от УПФ е решение, обвързано е с навършване на възрастта. Това действащо положение е възприето от работната група.

Запазва се възможност по желание на осигуреното лице пенсията да се получава една година преди възрастта по чл. 68, ал. 1, ако натрупванията по индивидуалната партида позволяват да се отпусне пенсия, която да е не по-малка от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Във втория стълб се осигуряват всички работещи в масовата трета категория, родени след 1959 година. Съгласно разписаното в КСО през есента на 2021 година първите с право на втора пенсия ще са жените, родени през 1960 година. Те тогава ще навършат възрастта от 61 години и 8 месеца. През 2024 година към тях ще се присъединят и мъжете от този набор.

Какво представлява пожизнената втора пенсия: размери и плащане

По думите на Бисер Петков стремежът на работната група е водещият продукт да е пожизнена пенсия за старост от УПФ. Това е месечно плащане на предвидената сума в пенсионния договор, която се плаща на пенсионера до края на живота му, тя не може да е по-малка от 15 процента от минималния размер на пенсията към датата на определянето на пенсионното плащане.

По отношение на размера на пожизнената пенсия за старост, се запазва подходът, че той се определя на база на натрупаните средства по индивидуалната партида, биометричните таблици, които утвърждава КФН и техническия лихвен процент, който се одобрява от КФН.

Предвижда се за изплащане на отпуснатите пожизнени пенсии да се създаде Фонд за изплащане на пожизнени пенсии, който се създава като обособено имущество и се води в лева. Този фонд се създава при определяне на първата пожизнена пенсия от дружеството и се формира от прехвърлените средства от индивидуалните партиди на лицата, на които е определен този вид пенсии, от прехвърлени средства от резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии, когато има недостиг на средства в него, и от дохода на инвестирането на средствата, като се предвижда по-консервативен режим на инвестирането им.

До второто плащане (продукт) се стига, когато натрупаните средства по индивидуалната партида не са достатъчни за пожизнена пенсия и в този случай месечният размер на разсроченото плащане е не по-малко от 15 процента от минималната пенсия и не повече от 100 процента от минималната пенсия за стаж и възраст. В тези параметри ще зависи продължителността на разсроченото плащане. За финансиране на разсрочените плащания също се създава друг фонд.

При смърт на пенсионера, остатъкът от средствата ще бъдат изплатени на наследниците на починалия.

Какви ще са гаранциите и актуализацията

По отношение на гаранциите - след доста дебати в работната група, е предложено да се гарантира размерът на допълнителната пожизнена пенсия, изчислена на база на сумата на брутния размер на вноските, постъпили в индивидуалната партида. Ако към момента на пенсиониране има ситуация, в която натрупаните средства по индивидуалната партида са по-малко от сумата на брутния размер на всички постъпили осигурителни вноски - това , което реално е удържано на човек, за да бъде насочен към УПФ, дружеството гарантира този размер. Най-малко брутният размер от вноските ще бъде гарантиран, на база на тази сума се изчислява гарантиран размер на пожизнената пенсия.

При желание на осигуреното лице, пенсионносигурителните дружества могат да гарантират размера на първата допълнителна пожизнена пенсия за старост, изчислена на база на натрупаната партида. Първият размер на пенсията може да се гарантира, като начинът , по който точно се гарантира ще бъде разписан в наредба.

На практика в целия период на осигуряване, дружеството гарантира, че хората ще получат във времето не по-малко от това, което са внесли. Минималната доходност във фазата на натрупване е в размер, който да компенсира удържаните такси и удръжки през фазата на натрупване.

По отношение на актуализацията, как да се запазва покупателната способност на парите, се предвижда допълнителната пожизнена пенсия и разсроченото плащане да се актуализират поне веднъж годишно в зависимост от реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда, като допълнителната пожизнена пенсия се актуализира с не по-малко от 50 на сто от разликата между реализираната доходност и техническия лихвен процент, с който е изчислена. Това е минимално изискване, възможно е дружествата да определят и по-голям процент. Най-малко веднъж годишно се прави актуализацията, каза Бисер Петков.