Комисията за защита на потребителите /КЗП/, въз основа на отправено писмено искане, издава решение за премахване на съдържание от онлайн интерфейс или за отправяне на ясно предупреждение до потребителите при достъпа им до онлайн интерфейса на търговеца, отговорен за нарушение, гласува парламентът. Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Решението се публикува на интернет страницата на Комисията в деня на издаването му и незабавно се уведомява по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс, търговецът, отговорен за нарушението.

Ако в тридневен срок от уведомяването търговецът не се съобрази с взетото решение, председателят на КЗП издава заповед, с която разпорежда на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и на доставчиците на хостинг услуги да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейса на нарушителя. Заповедта се публикува на интернет страницата на КЗП в деня на издаването й.

Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се смятат за уведомени за издадената заповед в деня на публикуването й на интернет страницата на Комисията и са длъжни да я изпълнят в срок до три дни от нейното публикуване.

Доставчиците на хостинг услуги са длъжни да изпълнят заповедта също в срок до три дни от уведомяването им.

Когато предприетите от КЗП действия не са преустановили нарушението, председателят на Комисията издава заповед, с която разпорежда на регистраторите на домейни да заличат пълното име на домейна на търговеца, отговорен за нарушението. Заповедта се публикува на интернет страницата на КЗП в деня на издаването и незабавно се уведомява регистраторът на домейн, когато името на домейна на търговеца попада в областта ".bg", по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс. Регистраторът на домейн е длъжен в срок до три дни от уведомяването да заличи пълното име на домейна на търговеца, отговорен за нарушението, когато името на домейна на търговеца попада в областта ".bg".

Председателят на КЗП създава условия за извършване на автоматизирана проверка от страна на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за издадените заповеди.

С промените се признава ролята на сдруженията на потребителите в процеса на прилагането на законодателството за защита на потребителите, като им се дава възможност да отправят предложения и сигнали към компетентните контролни органи за предполагаеми нарушения.