Сметната палата е извършила одит за развитието, надзора и контрола над производството и търговията с биологични храни и продукти" за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г., съобщиха от палатата.

Изводът, който Сметната палата прави, че системата за надзор и контрол върху производството и търговията с биологични храни не защитава достатъчно интересите на потребителите. Контролът върху биологично произведените земеделски продукти и храни в търговската мрежа не е достатъчно ефективен, тъй като липсва информация за всички обекти в страната, които търгуват с биологично произведени земеделски продукти и храни.

Снимка: Сметната палата

Освен това Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не осъществява контрол върху биологичните храни и продукти в заведенията за обществено хранене и он-лайн търговията поради липсата на нормативна регламентация. Дефицитът на контрол поражда риск в тези обекти да се продават храни, които не отговарят на изискванията за биологично производство, с което се ограничава ефекта от извършения контрол в търговската мрежа като цяло.

Не се съставят актове за установяване на нарушения на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, а се издават само предписания. По този начин e прилаган по-благоприятен ред при установено нарушение на императивна законова норма и не е реализирана предвидената санкция, констатират одиторите.

Издаването на разрешенията за контролна дейност също не е достатъчно ефективен, както и надзорът върху контролиращите лица. Потребителите не са достатъчно осведомени за изискванията за етикетиране и означаване на биологичните храни и начините за тяхното разпознаване. Информационната база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни не изпълнява основното си предназначение да осигурява необходимата прозрачност за потребителите. Няма и ефективен обмен на информация между Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд Земеделие - Разплащателна агенция, в случай на нередности и/или нарушения на правилата за биологично производство.

В процеса на обсъждане на настоящия доклад от страна на МЗХГ са предприети мерки за отстраняване на установените пропуски и актуализация на нормативната уредба и вътрешните правила и процедури, се посочва в съобщението.

Базата данни на лицата, които контролират спазването на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни, не осигурява необходимата проследимост на тяхната дейност. Това може да бъде използвано недобросъвестно от операторите (производители, търговци и преработватели) от една страна, а от друга поражда риск от грешки при осъществяване на контрола в търговската мрежа от Българската агенция по безопасност на храните, констатират от Сметната палата.