Почти половината от анкетирани от НСИ предприятия (49.5%) са заявили, че не са имали промяна в приходите от продажби през септември спрямо август тази година. 32.2% са посочили, че приходите от продажби на стоки или услуги са намалели, а за 17.8% е имало увеличение.

Националният статистически институт съобщи, че е провел бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с намерението да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

Графика: НСИ

Разпределението по икономически дейности показва, че 37.1% от фирмите в строителството са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, за индустрията този дял е 34.3%.

В икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонтна домакински вещи и други дейности" намаление в приходите от продажби посочват 35.4% от фирмите, а за дейностите "Търговия, транспорт и ресторантьорство" - 30.9%.

Графика: НСИ

17.1% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на "платен отпуск", следват "неплатен отпуск" - 10.0%, "освобождаване/съкращаване на наети лица" - 9.1%, и "възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите" - 8.3%.

95.1% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че през октомври ще продължат настоящата си дейност, 1.9% - ще преустановят временно дейността си, а 2.2% - ще я прекратят.