Разходите за издръжка на БНБ за 2023 г. са определени на 265,727 млн. лв., като в сравнение с бюджета за 2022 г. размерът им е увеличен със 124,789 млн. лв. или с 88,5 на сто, включително разходи от 109,673 млн. лв., произтичащи от подготовката за въвеждането на еврото, съобщава Българската народна банка (БНБ).

Разходите за подготовката за приемане на еврото са комбиниран резултат от увеличението на планираните средства за издръжка на паричното обращение, за персонал, за външни услуги, за амортизация, други административни разходи и др.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на малко над 125 млн.лв., като 97,272 млн.лв. от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото. Те представляват 47,1 на сто от общите разходи за Българска народна банка

Разходите за издръжка на паричното обращение за 2023 г. са свързани с ефективното изпълнение на функциите на Банката съгласно Закона за БНБ и с подобряването на организацията на емисионно-касовата дейност за постигане на качествено обслужване на банките и другите клиенти на БНБ и за гарантиране на сигурността на паричното обращение. При определянето на необходимото за 2023г. количество банкноти и монети са взети предвид тяхното търсене, подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на необходимите запаси от банкноти и разменни монети. Разходите за нови банкноти са в размер на близо 8,1 млн. лв., или намаление с 21,2 на сто спрямо разходите по показателя в бюджета на БНБ за 2022 г. Планираните разходи са за отпечатване на 50 млн. броя банкноти с номинал 50 лева. При определяне на разходите за 2023 г. са използвани договорените цени за доставка на банкнотна хартия и отпечатването им.

Разходите за производство на нови монети през 2023 г. са увеличени с 402,4 на сто спрямо тези за 2022 г. и са в размер на над 108,6 млн. лв., в това число повече от 7 млн. лв. за отсичане на възпоменателни монети в изпълнение на приетата от УС на БНБ монетна програма.

Планираните за 2023 г. средства за производство на разменни монети са в размер на 101,6 млн. лв., или с 1357,5 на сто повече спрямо средствата в бюджета на БНБ по този показател за 2022 г. За покриване на потребността от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2023 г. се предвижда да се отсекат 115 млн. броя разменни монети.

Във връзка с подготовката за въвеждането на еврото като законно платежно средство са предвидени 89,8 млн. лв. за производство на 780 милиона евромонети. В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии монети през 2023 г. са предвидени 140 000 лв., които са с 57,3 на сто повече от утвърдените средства за 2022 г., като 41 000 лв. от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото (за изработване на проекти за дизайн за националната страна на евромонетите).

За консумативи, свързани с функционирането на паричното обращение, като бандероли, термосвиваемо фолио, чували за банкноти, вакуумиращи пликове, картончета за ценни пратки, пликове и фишеци за монети, през 2023 г. са предвидени близо 6,7 млн. лв., които са с 6,42 млн. лв., или с 2706,7 процента повече в сравнение с утвърдените средства за 2022 г., като 6,41 млн. лева от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото.

За наеми на помещенията, използвани от БНБ във връзка с осъществяването на касова дейност в сградите на "Монетен двор" ЕАД, "Дружество за касови услуги" АД и др., са предвидени 1,272 млн. лв., които са с над 1 млн. лв., или с 400,8 на сто повече в сравнение с утвърдените средства за 2022 г., като почти всички разходи от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото. В средствата, планирани във връзка с подготовката за въвеждането на еврото, са включени средства за наемане на допълнителни площи и трезорни помещения за съхранение на пари, посочват от БНБ.

Разходите за външни услуги са на стойност почти 32,9 млн. лв., или 12,4 на сто от общите разходи за издръжка на Банката, и се увеличават с 19,3 на сто спрямо утвърдените средства по бюджета за 2022 г., като 1,3 млн. лв. от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото.

Съществен разход в групата на външните услуги представляват разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти - 7,859 млн. лв., които са увеличени с 1,233 млн. лв., или с 18,6 на сто над утвърдените за 2022 г. Основен дял в този показател имат разходите за поддръжка на системата за управление на валутните резерви - над 1,3 млн. лв.; за поддръжка на програмни продукти на "Майкрософт" в размер на 1 млн. лв; за поддръжка на основната банкова информационна система - 817 000 лв.; за абонаментна такса за поддръжка на Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС - 624 000 лв.; за абонаментна поддръжка на системен софтуер - 410 000 лв.; за поддръжка на Централния кредитен регистър (основен модул и модул "Справки") - 350 000 лв.; за поддръжка на компоненти, включващи се в SWIFTNet инфраструктура на БНБ - 250 000 лв.; за лицензи за "Оракъл" (ORACLE) - 250 000 лв.; за поддръжка на "Единно хранилище на данни" за управление "Банков надзор" - 235 000 лв и други.

Предвидени са 5,6 млн. лв. за покриване на разходите по договори с МВР, или с 25,3 на сто повече от планираните за текущата година средства, като с 900 000 лв. се увеличават средствата за охрана във връзка с подготовката за въвеждането на еврото.

За абонаментни такси за системите за достъп до финансова информация и други са предвидени над 1,8 млн. лв., в това число почти 1,5 млн. лв. за системи за достъп до финансова информация и 359 000 лв. за други информационни системи.

За абонаментно поддържане на техниката са планирани над 3 млн. лв., които са със 179 000 лв. повече от средствата, предвидени за 2022 г.

За топлинна и електрическа енергия са планирани 3,150 млн. лв., като разходите са съобразени с текущото потребление на база договорени цени, което представлява увеличение с 56,9 на сто спрямо 2022 г.

Планираните средства за извършване на текущи ремонти в сградите на БНБ са 3,363 млн. лв. и са с 894 000 лв., или с 36,2 на сто повече от утвърдените за 2022 г.

Предвидените средства за списъчния състав са в размер на близо 59,9 млн. лв. и се увеличават с 10,768 млн. лв. спрямо 2022 г. Изменението включва над 7,5 млн. лв., от които почти 5,1 млн. лв. за 14-процентно увеличение на основните заплати на всички служители и над 2,4 млн. лв. - за кариерно развитие.

Месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет за 2023 г. се очаква да бъдат, както следва: 23 036 лв. за управителя; по 19 745 лв. за подуправителите и по 6582 лв. за другите членове на УС. Общите средни месечни възнаграждения по групи персонал през 2023 г. да достигнат: за група "ръководен персонал" - 8840 лв.; за група "специалисти" - 4093лв.; за група поддържащ персонал - 2229 лв.