Потреблението на енергия от домакинствата в ЕС отива главно за отопление на жилища (64,4%) и за затопляне на вода (14,5%) - както се вижда общо 78,9%. Това показват данните на Европейската статистическа служба, публкувани днес.

Електричеството, използвано за осветление и за повечето електрически уреди представлява 13,6% (без използването на ел.енергия за захранване на системите за отопление, охлаждане или готвене).

За приготвяне на храна в домакинствата се консумира 6,0% от енергията, докато за други нужди (Евростат уточнява - например използване на косачки, отопление на плувни басейни, външни нагреватели, барбекюта на двора, сауни и др. п.) и за охлаждане на помещенията се потребяват съответно 1,1% и 0,5%. Така за отоплението на помещения и на вода се изразходва 78,9% от енергията, консумирана от домакинствата, което показва увеличение от 1,0 процентен пункт в сравнение с 2020 г.

Консумация на енергия от домакинствата в ЕС в % през 2021 г.

Графика: Евростат

В сравнение с 2020 г., през 2021 г. потреблението на енергия от домакинствата в ЕС се е увеличило с 5,5% до общо почти 11,0 милиона тераджаула. Крайното потребление на домакинствата нараства така: природен газ (+1,8 процентни пункта (пр.п)), възобновяеми енергийни източници (+0,9 пр.п.) и топлинна енергия (+0,4 пр. п.). От друга страна, делът на петрола и петролните продукти намалява по-осезаемо (-2,8 пр.п.), като електричеството и твърдите изкопаеми горива следват същия път (-0,2 пр.п. всяко).

През 2021 г. на домакинствата в ЕС се падат 27% от крайното потребление на енергия в ЕС. По-голямата част от това крайно потребление покриват природният газ (33,5%) и електроенергията (24,6%). Възобновяемите енергийни източници (включват се само онези, които се консумират директно от домакинствата) представляват 21,2%, следвани от петрола и петролните продукти (9,5%) и централно топлоподаване (8,6%). Малка част (2,5%) все още покриват въглищата.