Към 7 септември 2021 в страната има 2 953 937 икономически активни на възраст 15 и повече навършени години, или 45,3 на сто от населението на страната. От тях 2 661 292 са заети, а 292 645 са безработни.

Това показват данните на НСИ, който уточнява, че всички данни за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на хората на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването - 31 август - 6 септември 2021 година. И отбелязва, че икономически активното население обхваща всички хора на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни през наблюдавания период.

Графика: НСИ

Броят на икономически активните хора нараства до 1985 г., когато достига и най-високата си стойност - 4 686 140 души. През следващите години той намалява, за да достигне 2 953 937 души към 7 септември 2021 година. Спрямо 2011 г. броят на икономически активните намалява с 376 хил. души, или с 11,3 на сто.

Продължава тенденцията на повишаване на образователния статус на заетите лица. През наблюдавания период с висше образование са 1 001 хил. души, или 39,3 на сто от заетите. Спрямо 2011 г. този дял се увеличава с 6,6 процентни пункта. Образователният статус на заетите жени е по-висок в сравнение с този на заетите мъже. Делът на жените с висше образование от всички заети жени е 47,5 на сто, съответно 31,4 на сто при мъжете.

През наблюдавания период безработните на възраст 15-64 навършени години са 287 000. Коефициентът на безработица, изчислен като отношение на броя на безработните към икономически активното население във възрастовата група 15-64 навършени години, е 10,1 на сто общо за страната, съответно 10,7 на сто за мъжете и 9,5 на сто за жените. Повъзрастовите коефициенти на безработица показват, че най-висок е делът на безработните във възрастовата група 15-19 години (36,1 на сто).

Коефициентът на безработица е най-нисък в областите София (столица) - 4,6 на сто, Габрово - 7,4 на сто, и Пловдив - 8,1 на сто, а най-висок е във Видин - 20,1 на сто, Силистра - 18,1 на сто, и Търговище - 17,7 на сто. В седем области този показател е по-нисък от средния за страната.

Икономически неактивни хора на възраст 15-64 навършени години

Икономически неактивното население на възраст 15-64 години е 1 234 000 души, или 30,3 на сто от населението в тази възрастова група. От тях 307 000 са учащи, 313 000 - пенсионери, 18 000 - хора, получаващи доходи от собственост, и 595 000 са "други". В регионален аспект Кърджали е областта с най-висок относителен дял на икономически неактивното население - 45,9 на сто, следват Силистра - 39,4 на сто, и Сливен - 38,9 на сто. Най-нисък е делът на икономически неактивното население в София (столица) - 21,4 на сто.

Графика: НСИ

През наблюдавания период най-много лица са заети в икономическите дейности "преработваща промишленост" - 474 хил. души, или 18.6%, "търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 418 хил., или 16.4%, и "държавно управление" - 202 хил., или 7.9% от заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години.

Налице са различия по пол между заетите в отделните икономически дейности. Мъжете преобладават в икономически дейности като "строителство", "добивна промишленост" и "транспорт, складиране и пощи", а жените преобладават в икономическите дейности "дейност на домакинствата като работодатели", "образование" и "хуманно здравеопазване и социална работа".

Незаети и неучащи на възраст 15-29 навършени години

През наблюдавания период незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15-29 навършени години са 185 хил. души, или 21,7 на сто от населението на същата възраст. От общият брой незаети и неучащи 44,1 на сто са на възраст 25-29 г., 37,5 на сто на възраст 20-24 г. и 18,4 на сто на възраст 15-19 навършени години.

Преобладават хората със завършено средно (48,2 на сто) и основно образование (25,4 на сто). Завършилите висше образование сред незаетите и неучастващи в образование и обучение са 14,3 на сто. В регионален аспект делът на хората на възраст 15-29 навършени години, които не са заети и не участват в образование и обучение, е най-висок в областите Сливен (37,6 на сто) и Силистра (33,3 на сто), а най-нисък - в област София (столица) - 10,6 на сто. Общо в 19 области този показател е над средния за страната.