През октомври 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9,7 на сто спрямо съответния месец на 2020 година, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). През октомври 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0,7 на сто в сравнение със септември 2021 година.

През октомври 2021 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9,9 на сто, а намаление в добивната промишленост - със 7,8 на сто и при преработващата промишленост - с 0,2 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 52,3 на сто, в добивната промишленост - с 19,1 на сто, и при преработващата промишленост - с 3,5 на сто.

През октомври 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е със 7,6 на сто над равнището на същия месец на 2020 година. Месечното увеличение в сектора, без търговията с автомобили и мотоциклети", по съпоставими цени е 0,6 на сто.

Календарно изгладените (предварителни) данни на НСИ показват намаление от 1,9 на сто на строителната продукция през октомври 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 година. Намаление има и при месечното сравнение - с 1,2 на сто. 

През октомври 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1,3 на сто, а от гражданското/инженерното строителство - с 1,1 на сто.

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през октомври 2021 г. се определя от отрицателния темп както при сградното строителство, с регистрирано намаление от 1,9 на сто, така и при гражданското/инженерното строителство - с 1,8 на сто.