През 2022 г. средното почасово заплащане в икономиката се изчислява на 22,9 евро в ЕС и 25,5 евро в еврозоната. Спрямо 2021 г. ставките за час отработено време са се увеличили средно с 4,4% в ЕС и с 4,0% в еврозоната.

Увеличение по този показател има във всички страни от ЕС, но то е твърде различно заради различната основа. 

Извън еврозоната най-голямо нарастване, изразено в национална валута, има в Унгария (+16,4%), България (+15,5%), Румъния (+12,3%) и Полша (+11,7%), а най-малко в Дания (+2,2%) и Швеция (+3,0%).

Накоро Националният статистически институт публкува обобщение на ключови икономически показатели, от което става ясно, че общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година нарастват с 16,1%. В индустрията увеличението е с 21.3%, в услугите - със 17.8%, и в строителството - с 11.0%. Данните са предварителни и не са за цялата 2022 г.

В еврозоната най-голямо е темпото в Литва (+13,4%), Естония (+8,8%) и Хърватия (+8,7%), а най-малко в Италия, Малта и Финландия (+2,3% всяка). 

Годишно нарастване на почасовото заплащане в ЕС по страни, годишен ръст 2021 - 2022 г.

Графика: Евростат

Каква е разбивката по икономически дейности

През 2022 г., в сравнение с 2021 г., почасовото заплащане в еврозоната се е повишило с 2,9% в (предимно) небизнес икономиката ((публичния сектор, горското стопанство, спортни дейности и др.) и с 4,4% в бизнес икономиката: +3,9% в индустрията, +4,9% в строителството и + 4,5% в услугите. В целия ЕС почасовото заплащане е нараснало с 3,2% в (предимно) небизнес икономиката и с 4,9% в бизнес икономиката: +4,6% в индустрията, +5,2% в строителството и +5,0% в услугите.

В рамките на ЕС икономическите дейности, които регистрират най-високите годишни увеличения по изследвания показател през 2022 г., са: "Миннодобив" (+9,6%), следван от "Професионални, научни и технически дейности" (+6,4%), "Разпределение на електрическа и топлоенергия" и "Финансови и застрахователни дейности" (и двете с +5,6%).

Евростат обяснява, че в отчетния показател се включват преките възнаграждения, бонуси и надбавки, изплатени от работодателя в брой или в натура в замяна на извършената работа, плащанията към спестовни схеми на служителите, за работа в неработни дни и възнагражденията в натура като храна, напитки, гориво, служебни автомобили и др.