По-малко жени ще си намерят отново работа след пандемията в сравнение с мъжете, тъй като неравенствата между половете по света са се увеличили след появата на КОВИД-19 и ще продължат в близко бъдеще, според проучване на Международната организация на труда (МОТ), поместено на сайта на организацията.

През 2021 година 13 милиона жени по-малко ще имат работа в сравнение с 2019 година, докато заетостта при мъжете ще се възстанови до предпандемичното равнище. Прогнозата за нарастването на заетоста при жените през 2021 година е по-висока в сравнение с тази при мъжете, но това няма да е достатъчно, за да могат жените да се върнат на предпандемичното равнище на заетост.

По света едва 43,2 на сто от жените в активна трудова възцраст ще имат работа през 2021 година спрямо 68,6 процента при мъжета от същата възрастова категория.

Проучването на МОТ показва, че жените са изгубили несъразмерно спрямо мъжете работа и доходи, тъй като са били особено силно представени в най-засегнатите от пандемията сектора - хотелиерството, ресторантьорството, производствената дейност.

В света между 2019 и 2020 година заетостта при жените е намаляла с 4,2 на сто, което представлява загуба на 54 милиона работни места, докато при мъжете спадът е 3 на сто или 60 милиона работни места.

Всички региони по света не са били засегнати еднакво. Най-съществева е загубата на работни места за жени в Америките (-9,4 на сто). Следват арабските страни (-4,1 на сто при жените и -1,8 на сто при мъжете).

В Азия и Тихоокеанския регион заетостта при жените е намаляла с 3,8 процента спрямо 2,9 процента при мъжете.

В Европа и Централна Азия кризата с КОВИД-19 съществено е намалила работните места за жени в сравнение със заетостта при мъжете (съответно -2,5 на сто и -1,9 на сто).

В Африка спадът на заетостта при мъжете е най-слабият в света, -0,1 на сто между 2019 и 2020 година, докато при жените е -1,9 на сто.

По време на пандемията жените са били чувствително по-малко засегнати от загуба на работа в страни, взели мерки за оставането им на работа и за възможно най-бързото им завръщане към заетостта. Това са Колумбия и Чили, с по-високи субсидии за новопостъпили жени, в сравнение с тези за мъжете. Колумбия и Сенегал са създали или засилили мерките в подкрепа на жените предприемачи. В Мексико и в Кения специални със специални квоти е гарантиран на жените достъп до държавни програми за заетост.