Въпреки продължаващата пандемията на COVID-19, работещите на българския пазар 10 пенсионноосигурителни дружества отчитат една много успешна година, показват обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН) към 31.12.2021 г. от представените от дружествата за втора пенсия справки и информации в небанковия финансов регулатор.

Активи, разходи и печалба

Към 31.12.2021 г. активите на пенсионните фондове са в размер на 19 630 807 хил. лв., които в сравнение с края на 2020 г. нарастват с 11.32 на сто от 17 406 665 хил. лв.

Общите приходи на 10-те пенсионноосигурителни дружества, които работят на българския пазар, възлизат на 311 101 хил. лв. за цялата 2021 г., спрямо 217 338 хил. лв. или нарастване с 30.14 на сто. В същото време общите разходи са достигнали 230 459 хил. лв., спрямо 155 111 хил. лв. година по-рано или ръст от 32.69 на сто.

Нетният финансов резултат (печалбата) на дружествата за 2021 г. е в размер на 75 219 хил. лв. като е нараснала с 23.18% в сравнение с 57 748 лева през 2020 година.

Осигурените за втора пенсия

нарастват с 0.64% през 2021 година, до общо 4 849 754 лица, от които мъжете (2 647 605) са повече от жените (2 202 149). Най-много са осигурeните за втора пенсия в Универсалните пенсионни фондове (УПФ) - 3 876 649 души, от които 2 008 204 са мъжете и 1 868 442 са жените. Следват: Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) - общо 646 027 души, от които 367 273 мъже и 278 754 жени; Професионалните пенсионни фондове (ППФ) - общо 306 261 души, от които 263 244 мъже и 43 017 жени; Доброволни пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) - общо 10 032 души, от които 3 095 мъже и 6 937 жени.

Първите изплатени втори пенсии

Към края на 2021 г. са създадени 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и 9 фонда за разсрочени плащания (ФРП). През периода 01.09.2021 г. - 31.12.2021 г. са сключени общо 270 пенсионни договора за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост и 1 863 договора за разсрочено изплащане на средства с първите лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

За осъществяване на плащанията към тези лица през периода 01.09.2021 г. - 31.12.2021 г. от индивидуалните им партиди са прехвърлени 4 491 хил. лв. във ФИПП и 8 625 хил. лв. във ФРП. През същия период за пенсии от ФИПП са изплатени 52 хил. лв, а от ФРП са изплатени 596 хил. лв. за разсрочени плащания на осигурени лица и 8 хил. лв. еднократно на наследници на осигурени лица, получавали разсрочени плащания.

Еднократно от универсалните пенсионни фондове са изплатени и средства на стойност 58 хил. лв. на осигурени лица, навършили пенсионна възраст, но продължаващи да работят.

Класация на Пенсионно осигурителните дружества (ПОД) по приходи и нетен финансов резултат към 31 декември 2021 година

1. ПОД "Алианц България" АД - приходи: 65 623 хил. лв. спрямо 40 729 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 41 607 хил. лв. спрямо 20 380 хил. лв.; нетен финансов резултат: 21 612 хил. лв. спрямо 18 298 хил. лв.; при осигурени 1 031 877 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 21.28% по броя на осигурените лица.

2. ПОК "ДСК - Родина" АД - приходи: 55 614 хил. лв. спрямо 32 778 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 38 694 хил. лв. спрямо 20 654 хил. лв.; нетен финансов резултат: 15 226 хил. лв. спрямо 10 897 хил. лв.; при осигурени 874 595 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 18.03% по броя на осигурените лица.

3. ПОК "Доверие" АД - приходи: 54 452 хил. лв. спрямо 48 037 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 34 114 хил. лв. спрямо 29 878 хил. лв. и нетен финансов резултат: 20 338 хил. лв. спрямо 18 159 хил. лева; при осигурени 1 208 625 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 24.92% по броя на осигурените лица.

4. ПОК "Съгласие" АД - приходи: 47 500 хил. лв. спрямо 33 090 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 41 588 хил. лв. спрямо 29 377 хил. лв.; нетен финансов резултат: 5 912 хил. лв. спрямо 3 337 хил. лева; при осигурени 486 355 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 10.03% по броя на осигурените лица.

5. ПОАД "ЦКБ - Сила" - приходи: 36 640 хил. лв. спрямо 30 135 хил. лв. преди година към 31 януари 2020 г.; разходи: 31 135 хил. лв. спрямо 27 592 хил. лв.; нетен финансов резултат: 4 971 хил. лв. спрямо 2 349 хил. лв.; при осигурени 405 453 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 8.36% по броя на осигурените лица.

6. ПОК ОББ ЕАД** - приходи: 32 204 хил. лв. спрямо 20 789 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 25 331 хил. лв. спрямо 16 340 хил. лв.; нетен финансов резултат: 6 151 хил. лв. спрямо 3 967 хил. лв.; при осигурени 408 971 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 8.43% по броя на осигурените лица.

7. ПОД "Бъдеще" АД - приходи: 9 268 хил. лв. спрямо 5 617 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 8 573 хил. лв. спрямо 4 998 хил. лв.; нетен финансов резултат: 695 хил. лв. спрямо 555 хил. лв.; при осигурени 224 736 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 4.64% по броя на осигурените лица.

8. ПОД "Топлина" АД - приходи: 6 268 хил. лв. спрямо 3 794 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 5 892 хил. лв. спрямо 4 072 хил. лв.; нетен финансов резултат: 376 хил. лева спрямо -278 хил. лв.; при осигурени 127 218 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 2.62% по броя на осигурените лица.

9. "Пенсионно осигурителен институт " АД - приходи: 3 451 хил. лв. спрямо 2 369 хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 2 762 хил. лв. спрямо 1 820 хил. лв.; нетен финансов резултат: 620 хил. лв. спрямо 494 хил. лв.; при осигурени 81 924 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 1.69% по броя на осигурените лица.

10. "ПОД ДаллБогг: Живот и здраве " ЕАД*** - приходи: 81 хил. лв.; разходи: 763 хил. лв. и нетен финансов резултат: -682 хил. лв.

Класация на Универсалните пенсионни фондове (УПФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през 2021 година

Нетните активи на УПФ нарастват в края на миналата година до 16 743 313 хил. лв., спрямо 14 761 320 хил. лева към 31 декември 2020 година, а на постъпления от осигурителни вноски се увеличават до 1 734 986 хил. лв. от 1 523 792 хил. лв. В УПФ се осигуряват общо 3 876 646 души в сравнение с 3 850 566 лица в края на 2020 година.

1. УПФ "Доверие" - 4 313 486 хил. лева нетни активи, 433 597 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 992 693 осигурени лица и 25.61% пазарен дял по осигурени лица;

2. ЗУПФ "Алианц България" - 3 450 415 хил. лв. нетни активи, 352 214 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 770 143 осигурени лица и 19.87% пазарен дял по осигурени лица;

3. УПФ "ДСК-Родина" - 3 235 260 хил. лв. нетни активи, 320 179 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 689 557 осигурени лица и 17.79% пазарен дял по осигурени лица;

4. УПФ ОББ - 1 798 232 хил. лв. нетни активи, 176 417 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 341 379 осигурени лица и 8.80% пазарен дял по осигурени лица;

5. УПФ "Съгласие" - 1 646 606 нетни активи, 172 760 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 392 192 осигурени лица и 10.12% пазарен дял по осигурени лица;

6. УПФ "ЦКБ - Сила" - 1 463 290 лв. нетни активи, 151 792 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 316 611 осигурени лица и 8.17% пазарен дял по осигурени лица;

7. УПФ "Бъдеще" - 443 273 хил. лв. нетни активи, 68 543 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 205 298 осигурени лица и 5.29% пазарен дял по осигурени лица;

8. УПФ "Топлина" - 219 454 хил. лв. нетни актив, 32 833 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 96 339 осигурени лица и 2.48% пазарен дял по осигурени лица;

9. УПФ "Пенсионно осигурителен институт" - 173 297 хил. лв. нетни активи, 26 651 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 72 434 осигурени лица и 1.87% пазарен дял по осигурени лица.

Класация на Професионалните пенсионни фондове (ППФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през 2021 година

Нетните активи на ППФ нарастват в края на миналата година до 1 412 886 хил. лв., спрямо 1 284 149 хил. лева към 31 декември 2020 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 134 986 хил. лв. от 120 820 хил. лв. В ППФ се осигуряват общо 317 049 души в сравнение с 312 866 лица в края на 2020 година.

1. ППФ "Доверие" - 330 188 хил. лв. нетни активи, 29 455 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 71 755 осигурени лица;

2. ППФ "ДСК-Родина" - 260 785 хил. лв. нетни активи, 22 558 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 52 215 осигурени лица;

3. ЗППФ "Алианц България" - 247 899 хил. лв. нетни активи, 20 538 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 48 383 осигурени лица;

4. ППФ "Съгласие" - 216 534 хил. лв. нетни активи, 20 777 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 44 553 осигурени лица;

5. ППФ "ЦКБ - Сила" - 138 607 хил. лв. нетни активи, 13 810 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 32 525 осигурени лица;

6. ППФ ОББ - 97 781 хил. лв. нетни активи, 9 791 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 22 829 осигурени лица;

7. ППФ "Топлина" - 61 014 хил. лв. нетни активи, 9 034 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 20 077 осигурени лица;

8. ППФ "Бъдеще" - 37 548 хил. лв. нетни активи, 5 528 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 15 650 осигурени лица;

9. ППФ "Пенсионно осигурителен институт" - 22 530 хил. лв. нетни активи, 3 495 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 9 062 осигурени лица.

Класация на Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през 2021 година

Нетните активи на ДПФ нарастват в края на миналата година до 1 382 349 хил. лв., спрямо 1 230 514 хил. лева към 31 декември 2020 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 170 936 хил. лв. от 115 039 хил. лв. година по-рано. В ДПФ се осигуряват общо 646 027 души в сравнение с 645 569 лица в края на 2020 година.

1. ЗППФ "Алианц България" - 632 420 хил. лв. нетни активи, 86 959 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 213 351 осигурени лица;

2. ППФ ОББ - 191 585 хил. лв. нетни активи, 15 364 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 44 763 осигурени лица;

3. ППФ "Доверие" - 181 951 хил. лв. нетни активи, 13 843 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 144 177 осигурени лица;

4. ППФ "ДСК-Родина" - 155 055 хил. лв. нетни активи, 36 000 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 122 791 осигурени лица;

5. ППФ "ЦКБ - Сила" - 106 414 хил. лв. нетни активи, 13 254 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 56 317 осигурени лица;

6. ППФ "Съгласие" - 98 563 хил. лв. нетни активи, 4 448 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 49 610 осигурени лица;

7. ППФ "Топлина" - 12 886 хил. лв. нетни активи, 905 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 10 802 осигурени лица;

8. ППФ "Бъдеще" - 2 496 хил. лв. нетни активи, 26 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 3 788 осигурени лица;

9. ППФ "Пенсионно осигурителен институт" - 979 хил. лв. нетни активи, 137 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 428 осигурени лица.

*Едно лице може да се осигурява в ДПФ, вкл. и ДПФПС, по повече от един договор.

** Предишно наименование "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

*** Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД е лицензирано през второто тримесечие на 2021 г.

3e-news.net