Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Закона за защита на потребителите. Вносител е Министерският съвет.

Целта на законопроекта е да се осигури прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394 относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и на Регламент (ЕС) 2017/1128 за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар.

Определени са 11-те компетентни органи в Република България за прилагане разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394. Това са Комисията за защита на потребителите, Изпълнителната агенция по лекарствата, Комисията за регулиране на съобщенията, Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Комисията за защита на конкуренцията, Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Съвета за електронни медии, Изпълнителна агенция "Морска администрация", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Българската народна банка и Министерството на туризма.

Със законопроекта Комисията за защита на потребителите /КЗП/ се определя като единна служба за връзка по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/2394, която ще трябва да координира дейността на компетентните органи за прилагането на законодателството за защита на потребителите.

КЗП ще бъде контролен орган и по прилагането на мерките по Регламент (ЕС) 2017/1128 за трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар и в случай на неспазване ще налага и определени санкции.

Признава се ролята на сдруженията на потребителите в процеса на прилагането на законодателството за защита на потребителите, като им се дава възможност да отправят предложения и сигнали към компетентните контролни органи за предполагаеми нарушения на законодателството.