Парламентът прие бюджетите на тринадесет министерства за следващата година. Това стана с гласуване на текстове от закона за държавния бюджет за 2021 г. на второ четене, предаде БТА.

 • Министерството на отбраната

В частта за отбрана са осигурени средства за придобиването на многофункционален модулен патрулен кораб и бронирани бойни машини за сухопътните войски, както и средства за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет. Предвидените разходи на Министерството на отбраната са в размер на 1,6 млрд. лв., от които 1,5 млрд. лв. за политика в областта на отбранителните способности, а 94,4 млн. лв. са за политика в областта на съюзната и международната сигурност.

 • Министерството на вътрешните работи 

В бюджета на МВР са заложени 1,9 млрд. лв. разходи. От тях 1,1 млрд. лв. са заделени за политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред. За защита на границите и контрол на миграционните процеси са заложени 274,4 млн. лева. За пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации са предвидени 332,4 млн. лева. За политика в областта на управлението и развитието на системата на МВР са определени 203,3 млн. лева.

 • Министерството на външните работи

В бюджета на МВнР са предвидени 150,5 млн. лв. разходи. От тях 128,4 млн. лв. са за развитие на ефективна дипломатическа служба, 1,1 млн. лв. са за публична дипломация, а за активна двустранна и многостранна дипломация са отделени 20,9 млн. лева.

 • Министерството на труда и социалната политика

В областта на социалното министерство се предвиждат разходи в размер на над 1,8 млрд. лева. От тях за политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция са заделени - 137,6 млн. лв., за политика в областта на трудовите отношения - 20,2 млн. лв., за политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете - 269,8 млн. лева. За политика в областта на хората с увреждания са предвидени 721,9 млн. лв., за политика в областта на социалното включване - 673 млн. лв., за политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции 1 млн. лева.

 • Министерството на образованието и науката

Парламентът одобри разходи за образование в размер на 808,2 млн. лв. за следващата година като текущите разходи се предвижда да са 783,8 млн. лв. в т.ч. за персонал - 488,6 млн. лева.

Народното събрание утвърди разпределението на разходите по области на политики и бюджетни програми, както следва: политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование - 703,5 млн. лв.; политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал - 97,4 млн. лева.

Парламентът определи и трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките - 117,8 млн. лева.

В трансфера са включени средства в размер на 355,1 хил. лв. за осигуряване дейността на Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския университет "Св. Климент Охридски" във връзка с прехвърлянето на функциите и дейността на Лабораторията за допингов контрол от Антидопинговия център към СУ.

За Македонския научен институт са заложени разходи за 100 хил. лв.

Прието беше предложението на "Обединени патриоти" за Българското сдружение на родовете от Македония да бъде отпусната сумата от 35 хил.лв.

 • Министерството на околната среда и водите

За ековедомството са заделени 64,6 млн. лв. разходи, от които 31,5 млн. лв. за опазването и ползването на компонентите на околната среда. За Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост са предвидени 13,5 млн. лева.

 • Министерството на икономиката

В бюджета на икономическото министерство са определени 101,3 млн. лв. разходи, от които 74,1 млн. лв. за устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност. За ефективно външноикономическо сътрудничество са предвидени 18,2 млн. лева.

 • Министерството на енергетиката

За това ведомство са предвидени 73,7 млн. лв. разходи. От тях 68,2 млн. лв. за устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие.

 • Министерството на туризма

В бюджета на Министерството на туризма са предвидени 25 млн. лв. разходи, от които 22 млн. лв. за устойчивото развитие на туризма.

 • Министерството на културата

Парламентът прие окончателно бюджет на ведомството от 245 млн. лева. За политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство са заделени 27,2 млн. лева, за политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина, и достъп до качествено художествено образование са планирани 211, 8 млн. лева, а за бюджетна програма "Администрация" - 5,5 млн. лева.

За Съюза на народните читалища като национално представителната организация на читалищата са предвидени 140 хил. лева.

 • Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Разходите на  транспортното министерство за 2021 г.са предвидени да бъдат общо 330,8 млн. лева.

Депутатите гласуваха субсидиите и други текущи трансфери за нефинансови предприятия да са общо 250,5 млн.лв. като за "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД - 190,6 млн.лв; за "Български пощи" ЕАД - 59,9 млн. лева.

 

 • Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Разходите за следващата година на ведомството ще са 910,9 млн. лева. За политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда са заделени 3,5 млн. лева.

 • Министерството на земеделието, храните и горите

За агроминистерството са заложени приходи от 149,3 млн. лв. и разходи от 243,4 млн. лева.

НС утвърди разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми както следва: политика в областта на земеделието и селските райони - 186,1 млн. лв; политика в областта на рибарството и аквакултурите - 6,2 млн. лв; политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча - 30,5 млн.лв.; бюджетна програма "Администрация" - 20,5 млн. лева