С приетите промени на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и отхвърленото вето на президента на текстове от същия закон, на практика Народното събрание лиши българските граждани от възможността да обжалват по съдебен ред Общите устройствени планове (ОУП).

Да бъде наложено президентско вето призоваха от Камарата на архитектите в България, Асоциацията на парковете в България и редица други неправителствени организации, с което се настоява в закона да бъде записано, че право да обжалват имат всички граждани, което бе отхвърлена от мнозинството. В сряда Народното събрание потвърди, че с новите изменения на ЗУТ обжалването трябва да се направи в срок от 14 дни и то само от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания, но не и от всички граждани. Аргументите на ГЕРБ са, че и досега гражданите не са имали възможност да обжалват устройствените планове.

3е-news.net

Това противоречи на подписаната от България Орхуска конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. Според приетия вече закон, жителите извън преките граници на засегнатите имоти няма да могат да обжалват ОУП, които задават рамките, в които ще се развива общината като цяло, като изрично се извършват и две оценки (за съвместимост с мрежата "Натура 2000" и за Въздействие върху околната среда и водите (ОВОС).

Приетите изменения в ЗУТ вместо да решат проблемите с неприлагане на Орхуската конвенция по отношение осигуряване на достъп от гражданите до екологично правосъдие и чиста околна среда, България продължава сериозно да ги задълбочава, коментират от Асоциацията на парковете в България в своите мотиви за президентското вето на промените.

Това поставя под риск страната ни да бъде първата, която ще е с изключени права от конвенцията.