През четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 33,1 млрд. лв. по текущи цени, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Преизчислен в евро, БВП е съответно 16,9 млрд. евро, като на човек от населението се падат 2 452 евро. Сезонно изгладените данни показват спад от 3.8% на БВП през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. и ръст от 2.2% спрямо третото тримесечие на 2020 година.

През 2020 г. БВП възлиза на 118,6 млрд. лв. 

Преизчислен в евро, БВП е съответно 60,6 млрд. евро, като на човек от населението се падат 8 748 евро. БВП за 2020 г. намалява в реално изражение с 4.2% спрямо 2019 г. по предварителни данни.

През изминалата година индустриалният сектор е създал 26.5% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2019 година. Секторът на услугите е създал 69.5%, а аграрният сектор - 4% от добавената стойност, при съответно 71.2 и 3.8% през 2019 година.

Създадената от отраслите

на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2020 г. възлиза на 28,7 млрд. лв. по текущи цени. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката през четвъртото тримесечие на 2020 г. увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.4 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4 процентни пункта до 23.9%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 72.9% при 74.7% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление

през четвъртото тримесечие на 2020 г. се изразходват 79.8% от произведения БВП. Инвестициите формират 21.2% от произведения БВП. А А външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

През последното тримесечие на годината брутната добавена стойност намалява на годишна база с 3.9 на сто. Динамиката на показателя се определя от регистрирания спад в:

  • Култура, спорт и развлечения;
  • други дейности - с 11.4%,
  • Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 10.0%,
  • Промишленост - с 6.8%,
  • Професионални дейности и научни изследвания;
  • административни и спомагателни дейности - с 4.9%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за реалното намаление на БВП има спадът на бруто капиталообразуването - със 7.9%, и на индивидуалното потребление - с 0.3%. Износът и вносът на стоки и услуги отбелязват спад - съответно с 11.2 и 0.8% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Кой какъв принос има?

Изчисленията на НСИ сочат още, че брутният вътрешен продукт на един зает намалява реално с 1.9 на сто в сравнение с предходната година.

Заетите в икономиката са 3451.7 хил., а общият брой отработени часове е 5539.4 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през 2020 г. спрямо 2019 г. показва минимално увеличение на относителния дял на аграрния сектор.

На един зает се падат 34 360.9 лв. от текущия обем на икономиката, като всеки зает създава средно 21.4 лв. БВП за един отработен час.

През 2020 г. брутната добавена стойност средно на един зает намалява реално с 2 на сто, а на един отработен човекочас се увеличава реално с 0.4 на сто.

По предварителни данни за 2020 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 31,3 хил. лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 19 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 31,9 хил. лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 19.6 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 6795.9 лв. БДС на един зает и 4.7 лв. за един отработен човекочас.