Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2023 г. е 2394 лв. и нараства с 19.3% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2023 г. е 2149 лв. и се увеличава с 18.0% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.2 на 18.6 кг и на месо - от 9.5 на 9.2 килограма.

С най-висок относителен дял в структурата на общия доход е доходът от работна заплата - 53,6 процента, следван от доходите от пенсии - 35,8 процента и от самостоятелна заетост - 4,3 процента, отчита статистиката. Спрямо първото тримесечие на миналата година относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 3,3 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0,6 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии нараства с 4,9 процентни пункта.

През първото тримесечие на т.г. в сравнение със същия период на 2022 г. доходите средно на лице от домакинство по източници се променят - доходът от работна заплата нараства от 1142 на 1284 лв. или с 12,4 процента, от самостоятелна заетост - от 97 на 102 лв. или с 4,6 процента, доходите от пенсии се увеличават от 619 на 856 лв. или с 38,3 процента, а от социални обезщетения и помощи - от 40 на 46 лв. или с 16,7 процента, сочи статистиката.

Графика: НСИ

Данните показват, че през първото тримесечие на годината относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,6 процента, а делът на дохода от натура - 0,4 процента.

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на годината е 2149 лв., което е увеличение с 18 процента спрямо същото тримесечие на предходната година.

С най-голям относителен дял в структурата на общия разход са разходите за храна и безалкохолни напитки - 31,3 процента, следвани от разходите за жилище - 17,8 процента, данъци и социални осигуровки - 13,9 процента, транспорт и съобщения - 11,5 процента.

Графика: НСИ

Спрямо първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1,8 процентни пункта. Делът на разходите за жилище намалява с 1 процентен пункт, а на разходите за транспорт и съобщения - с 0,6 процентни пункта.

Според данните през първото тримесечие на годината в сравнение със същия период на 2022 г. средно на лице от домакинство разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 537 на 673 лв., което е с 25,3 процента, за алкохолни напитки и цигари - от 70 на 84 лв. или с 19,8 процента, за облекло и обувки - от 56 на 60 лв. или с 6,9 процента. Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават с 11,1 процента - от 343 на 381 лв., за здравеопазване - с 13 процента, от 137 на 155 лв., за транспорт и съобщения с 12 процента, от 220 на 246 лв., за свободно време, културен отдих и образование - с 15,3 процента, от 56 на 64 лв., за данъци и социални осигуровки - увеличението е с 20,9 процента - от 247 на 299 лв.

Статистиката отчита, че потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през първото тримесечие на годината в сравнение със същия период на 2022 г. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19,2 на 18,6 кг и на месо - от 9,5 на 9,2 килограма. Увеличава се потреблението на зеленчуци - от 12,4 на 13,4 кг, а без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, плодове и зрял фасул.

Графика: НСИ

Данните в анализа са получени от тримесечното наблюдение на домакинските бюджети. Наблюдението е репрезентативно, като се използва случайна извадка от 3060 домакинства, отбелязват от НСИ.