През първото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.0% спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки на НСИ.

През първото тримесечие на 2023 г. БВП се увеличава с 2.0% спрямо първото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 2.2%, според годишните изменения. Крайното потребление регистрира ръст от 2.8%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 5.2% през първото тримесечие на 2023 г. спрямо първото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава със 3.0%, а вносът на стоки и услуги намалява с 4.3%.

Графика: НСИ

Тримесечните изменения показват, че през първото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.4%. Брутната добавена стойност нараства с 0.4%.

Графика: НСИ

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2023 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на бруто капиталообразуването с 1.9%.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 37 265.1 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2023 г. е 32 327.2 млн. лева. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 83.4%, което в стойностно изражение възлиза на 31 084 млн. лева. През първото тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 5 759.4 млн. лв. и заема 15.5% относителен дял в БВП.

Външнотърговското салдо е положително.

НСИ обяснява, че експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Източник: НСИ

Източник: НСИ