Въвеждане на адекватни правила и изисквания за получаване на пенсия от държавното обществено осигуряване: чрез разумно повишаване на пенсионната възраст и/или стажа; чрез ограничаване на достъпа до схеми за ранно пенсиониране са сред предложенията, залегнали в отчета за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.). Проектът e публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации.

В него се отбелязва, че планирани в рамките на дълъг период, тези реформи се очаква да доведат до по-голямо участие на трудовия пазар на по-възрастните работници, като това може да бъде и в резултат на по-стабилната връзка между пенсиите и вноските за пенсии, което представлява допълнителен стимул за по-дълго оставане на пазара на труда.

Успоредно с реформите на публичните пенсионни системи са необходими мерки за подобряване на функционирането или усъвършенстване на допълнителните пенсионни схеми, се изтъква в проектодокумента. Поради трайната тенденция на застаряване на населението, неминуемо е в бъдеще да се очаква значително увеличение на разходите за пенсии, посочват авторите му.

Те предлагат да се обсъдят възможности за въвеждане на многофондова система във втори и трети стълб на пенсионната система, постепенно намаляване на таксите и удръжките, създаване на механизъм за гарантиране на средствата от вноски на осигурените във фазата на натрупване в допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Друга мярка е укрепване на Фонд "Сребърен" за стабилизиране на пенсионната система и за посрещане на демографските предизвикателства в дългосрочен план.

Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване, се посочва в проекта на отчет. В края на 2018 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 493 119, или 21.3 на сто от населението на страната. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. с 4.1 процентни пункта.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43.8 години в края на 2018 година.

Тревожна според авторите на отчета е тенденцията при възпроизводството на трудоспособното население. Съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години) показва, че към 31 декември 2018 г. всеки 100 души, излизащи от трудоспособна възраст са замествани от 66 влизащи в трудоспособна възраст. За сравнение, през 2001 г. 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.