Когато контролните органи констатират, че разпространяваното течно гориво на бензиностанция отговаря на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, но не отговаря на Закона за енергията от възобновяеми източници, то не се изтегля от пазара в случай, че крайният разпространител предприеме действия за привеждането му в съответствие като смеси наличните количества горива на бензиностанцията с партида гориво, позволяващо привеждането му в съответствие със законовите изисквания. Парламентът прие окончателно промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Привеждането на горивото в съответствие с изискванията на закона се доказва с проба от смесеното гориво, взета от контролните органи и изпитана в акредитирана лаборатория по показатели, определени в наредба, като разходите за тестването са за сметка на крайния разпространител. В протокола от изпитването на акредитираната лаборатория трябва да се съдържа цялата необходима информация за идентифициране на взетата проба.

Контролните органи въз основа на протокола от изпитването извършват експертиза за съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за чистотата на атмосферния въздух и при установено несъответствие течното гориво се изтегля от пазара.

Когато контролните органи не констатират съдържание на биогориво в разпространяваното течно гориво на бензиностанция, същото се изтегля от пазара.

Парламентът гласува, когато операторът докаже пред компетентния орган, че съответните допустими норми за неорганизирани емисии /ННЕ/ са технически и икономически неосъществими за отделна инсталация, компетентният орган може да го освободи от задължението за спазване на тези норми, като определи нови .

Освобождаването от задължението за спазване на ННЕ се извършва с решение на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по образец, одобрен от министъра на околната среда.

Операторите могат да бъдат освобождавани от спазване на нормите за неорганизирани емисии единствено при условие, че това няма да доведе до значителен риск за човешкото здраве или околната среда.

Операторите, които желаят да бъдат освободени, са длъжни да имат утвърден план за управление на разтворителите от предходната година.

Операторите на големи горивни инсталации на твърдо гориво и/или биомаса и операторите на средни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 20 MW, използват система за видеонаблюдение и контрол на всички точки на подаване на горива към котелния цех, на местата на непосредственото подаване на гориво в котлите към всяка инсталация, както и общото място за съхранение на горивото.

Системата за видеонаблюдение трябва да осигурява проследяване в реално време на вида на подаваното гориво чрез стационарно монтиране на видеокамери на всички точки на подаване на горива към котелния цех на всяка инсталация, както и на общото място за съхранение на горивото.

Операторите осигуряват за своя сметка отдалечен достъп на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира инсталацията, и на органите на местно самоуправление до видеоизображенията в реално време и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата информация.

НС разписа имуществена санкция от 15 000 до 50 000 лв. за оператор, нарушил разпоредбите. За повторно провинение глобата е от 50 000 до 150 000 лв.