Националният статистически институт (НСИ) отчете увеличение на общия индекс на цените на производител в промишлеността през февруари 2021 г. Ръстът е с 3.1 на сто в сравнение със същия месец на 2020 година.

По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - със 17.4 на сто, в преработващата промишленост - с 3.3 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6 на сто.

По-значително нарастване е отчетено на годишна база при производството на основни метали - с 29.9 на сто. Спрямо предходния месец увеличението е 5.4%.

Намаление на цените на годишна база се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.9 на сто, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 1.7 на сто. На месечна - при производството на тютюневи изделия - с 1.3 на сто, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с по 1 на сто.

НСИ отчете, че през март общият показател на бизнес климата се увеличава с 2.1 пункта спрямо февруари в резултат на повишения показател във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 1.2 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Показателят "бизнес климат в строителството" се покачва с 3.8 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

"Бизнес климатът в търговията на дребно" се повишава с 1.7 пункта, което се дължи на благоприятните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Показателят "бизнес климат в сектора на услугите" се покачва с 2.7 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.